гр. Варна 9003,
ул."Първи май" № 40, ПК 152
тел. 052 370486
е-поща office@io-bas.bg
www.io-bas.bg

Възложител: Институт по Океанология - БАН Варна
Име: Доставка на Технически продукт - Анализатор за общ органичен въглерод (TOC) с принадлежности, за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Описание: Предметът на настоящата поръчка включва следните основни дейности: Дейност 1. Доставка на Технически продукт - Анализатор на общ органичен въглерод (TOC) с принадлежности, детайлно описани в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация; Дейност 2. Въвеждане в експлоатация на техническия продукт по Дейност 1, в сроковете посочени в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация; Дейност 3. Обучение и сертифициране на представители oт персонала на Възложителя, за работа с техническия продукт по Дейност 1, извършвано по начина и сроковете, посочени в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация; Дейност 4. Изпълнение на общите и минимални гаранционни условия на експлоатация на техническия продукт по Дейност 1, описани в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация. Предметът на обществената поръчка е компонент от реализацията на проект „Подобрен мониторинг на морските води” (IMAMO) договор Д 34-10/31.03.2015г., по Програма BG 02 ”Интегрирано управление на морските и вътрешни води”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69990.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000400012017-03-22 14:37:59документация за участие в процедуритеДокументация - I .Обява , II Условия на ОП и указания , III Техническа спецификация2017-03-22 14:39:11
000012017000400022017-03-22 14:37:59обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиАОП - ОБЯВА No92/22.03.2017 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП2017-03-22 14:39:11
000012017000400032017-03-22 14:42:00документация за участие в процедуритеДокументация - IV Образци на документи, V Договор/Проект и Приемо-предавателен протокол/Образец2017-03-22 14:42:08
000012017000400042017-03-30 10:36:06ДРУГОНа основание чл.188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за получаване на оферти.Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти до 03.04.2017 г. , 17:00 ч2017-03-30 10:36:15
000012017000400052017-04-06 10:25:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на Комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие във възлагане на ОП2017-04-06 10:25:39
000012017000400062017-04-21 16:11:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за ОП заедно с Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Приложение № 4 - Приемо-предавателен протокол /образец/.2017-04-21 16:11:25
000012017000400072017-05-16 10:59:43ДРУГОИнформация за приключване на Договор 14/18.04.2017 г.Информация за приключване на Договор 14/18.04.2017 г.2017-05-16 10:59:52