гр. Варна 9003,
ул."Първи май" № 40, ПК 152
тел. 052 370486
е-поща office@io-bas.bg
www.io-bas.bg

Възложител: Институт по Океанология - БАН Варна
Име: „Доставка на две нови или употребявани платформи за мониторинг на повърхностни и крайбрежни води в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
Описание: Предметът на настоящата поръчка включва следните основни дейности: Дейност 1. Доставка на две нови или употребявани платформи за мониторинг на повърхностни и крайбрежни води, детайлно описан в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация, наричан за краткост „техническо оборудване “; Дейност 2. Изпълнение на общите и минимални гаранционни условия на експлоатация на техническото оборудване по Дейност 1, описани в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация. Предметът на обществената поръчка е компонент от реализацията на проект „Подобрен мониторинг на морските води” (IMAMO) договор Д 34-10/31.03.2015г., по Програма BG 02 ”Интегрирано управление на морските и вътрешни води”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69990.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000600012017-04-13 15:55:58обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиАОП - ОБЯВА No108/06.04.2017 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП2017-04-13 16:00:23
000012017000600022017-04-13 15:58:03документация за участие в процедуритеДокументация - I .Обява , II Условия на ОП и указания , III Техническа спецификация2017-04-13 16:00:23
000012017000600032017-04-13 15:59:52документация за участие в процедуритеДокументация - IV Образци на документи, V Договор/Проект и Приемо-предавателен протокол/Образец2017-04-13 16:00:24
000012017000600042017-04-21 16:34:10съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл.193 от ЗОП2017-04-21 16:34:17