1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Снегопочистване през сезон 2014/2015 г., на улици в гр.Белене
Описание: “Снегопочистване през сезон 2014/2015 г., на улици в гр.Белене” по 2 обособени позиции
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65999.99 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000600012015-01-09 13:52:46документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2015-01-09 14:31:49
000012015000600022015-01-09 14:02:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана с уникален код 9037879/090120152015-01-09 14:31:50
000012015000600042015-01-09 14:05:22ДРУГОЕлектронно подписано съобщение до средствата за масово осведомяване2015-01-09 14:31:50
000012015000600052015-01-09 14:07:04ДРУГОСхема със зоните за снегопочистванеСхема със зоните за снегопочистване2015-01-09 14:31:51
000012015000600062015-01-09 14:12:29ДРУГООбразци за попълване и представяне на офертаОбразци2015-01-09 14:31:51
000012015000600072015-01-09 14:14:05ДРУГОПроект на договорПроект на договор2015-01-09 14:31:51
000012015000600072015-01-23 17:24:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл.101г ал.4 от ЗОП за отварянето и разглеждането на получените оферти, оценка и класиране на участниците.2015-01-23 17:25:38
000012015000600082015-01-28 11:18:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор снегопочистване №1/27.01.2015г. Людмил Стефанов поз.22015-01-28 11:22:09
000012015000600092015-01-28 11:20:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор снегопочистване №2/27.01.2015г. ЗП "Бисер Богомилов Петров" поз.12015-01-28 11:22:13
000012015001200102015-06-05 17:42:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договор №2/27.01.2015г. ЗП "Бисер Богомилов Петров" поз.1.2015-06-05 17:43:32
000012015001200112015-07-20 18:15:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договор №1/27.01.2015г. с Людмил Иванов Стефанов поз.22015-07-20 18:15:58
000012015003600122015-08-06 11:52:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датата и основанията за приключване на договорите.2015-08-06 11:52:20