1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране и дезакаризационни обработки против кърлежи в Община Белене за сезон 2015г.
Описание: Предметът на публичната покана е третиране на биотопи и площи срещу комари и кърлежи през сезон 2015 г. в община Белене по следните дейности: Дейност 1 - Авиохимическо третиране против комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент, с подходящи препарати и авиационна техника предложени от изпълнителя. Дейност 2 - Наземни дезинсекционни обработки против комари в регулационните граници на населените места в община Белене с генератор за топъл аерозол, или еквивалент, с подходящи препарати и техника предложени от изпълнителя. Дейност 3: Дезакаризационни обработки на площи против кърлежи с подходящи препарати и техника предложени от изпълнителя; Дезакаризационните обработки се предвижда да се извършат най-малко два пъти- май и септември;Допълнителни обработки против кърлежи - при необходимост или при възникване на специфични нужди, при изрично заявяване от Възложителя.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 53333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002200012015-04-21 17:53:02документация за участие в процедуритеТехническа спецификация и указания2015-04-21 17:55:06
000012015002200022015-04-21 17:53:02Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана с уникален код 9041010/21.04.2015г.2015-04-21 17:55:06
000012015002200032015-04-21 17:53:02ДРУГОСъобщение до СМ осведомяване съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 101б ал. 3 от ЗОП и §1, т. 28А от ДР на ЗОП във връзка с публична покана на Община Белене с уникален код 9041010/21.04.2015гЕлектронно подписано съобщение до средствата за масово осведомяване2015-04-21 17:55:06
000012015002200042015-04-21 17:53:02Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложенията по чл.101б ал.2 от ЗОП към публичната покана в електронен вариант, в т.ч. и проект на договор.2015-04-21 17:55:07
000012015002200052015-04-21 17:53:02Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПроект на договор (.pdf)2015-04-21 17:55:07
000012015002200062015-05-12 13:42:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл.101г ал.4 от ЗОП за отварянето и разглеждането на получените оферти, оценка и класиране на участниците.2015-05-12 14:09:06
000012015002600072015-05-15 16:46:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №10/15.05.2015г. с "Д.Д.Д.-1" ООД за Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране и дезакаризационни обработки против кърлежи в община Белене за сезон 2015г.2015-05-15 16:46:17
000012015004600082015-10-13 08:44:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датата и основанията за приключване на договора2015-10-13 08:44:51