1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2019/2020г. на общинска пътна мрежа в община Белене и улици в гр.Белене
Описание: Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2019/2020г. на общинска пътна мрежа в община Белене и улици в гр.Белене.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69999.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019014800012019-11-05 16:29:02обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбявата на възложителя за събиране на оферти с подробните указания и изисквания за изпълнението.2019-11-05 16:29:15
000012019014800022019-11-05 16:29:02ДРУГОКратка информация за поръчката изпратена до АОП за публикуване, съгласно чл.96, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.Информация за публикуваната обява в профила на купувача.2019-11-05 16:29:16
000012019014800032019-11-05 16:57:05документация за участие в процедуритеУказания и образци за подготовка и представяне на оферта, техническа спецификация, обява и документация за участие - в архивиран '.RAR' файл, съдържащ .pdf и .doc електронни файлове-за попълванe. 2019-11-05 16:57:14
000012019014800042019-11-05 17:01:23документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-11-05 17:01:29
000012019014800052019-11-05 17:01:23документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-11-05 17:01:35
000012019014800062019-11-05 17:32:11документация за участие в процедуритеМетодика за оценка на офертите2019-11-05 17:32:17
000012019014800072019-11-15 17:05:39ДРУГОИнформация относно удължаване срока за получаване на оферти.Информация по чл.96, ал.3 от ППЗОП и Заповед на възложителя за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.2019-11-15 17:05:44
000012019014800082019-11-26 09:17:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията утвърден от Въложителя на 25.11.2019г.2019-11-26 09:17:32
000012019014800092019-12-05 14:58:21договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор №34/02.12.2019 г. с Николай Вълков за об. позиция №32019-12-05 14:58:21
000012019014800102019-12-05 15:34:19договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор №35 от 05.12.2019г. с ЕТ Цветан Ангелов за об. поз.52019-12-05 15:34:27
000012019014800112019-12-10 09:31:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор №37/09.12.2019 г. с ЕТ Брята Николови-Христо Николов за об. позиция №42019-12-10 09:32:00
000012019014800122020-01-03 17:23:50договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор №36/06.12.2019 г. с ЗП Анжела Илиева Петрова за об. позиция №12020-01-03 17:24:32