1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2014/2015 г., на общинска пътна мрежа и улици в с.Бяла вода, с.Кулина вода и гр.Белене, Община Белене” по обособени позиции.
Описание: Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2014/2015 г., на общинска пътна мрежа и улици в с.Бяла вода, с.Кулина вода и гр.Белене, Община Белене” по обособени позиции.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000200032014-11-25 15:46:39документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2014-11-25 16:15:02
000012014000200022014-11-25 15:49:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана ID9036589-20142014-11-25 16:15:02
000012014000200032014-11-25 15:53:12ДРУГОЕлектронно подписано съобщение до средствата за масово осведомяванеСъобщение по чл.101г ал.3 от ЗОП до средствата за масово осведомяване2014-11-25 16:15:02
000012014000200042014-11-25 15:55:17ДРУГОСхема със зоните за снегопочистванеСхема със зоните за снегопочистване2014-11-25 16:15:03
000012014000200052014-11-25 15:59:33документация за участие в процедуритеУказания и образци за попълване и представяне на оферта2014-11-25 16:15:04
000012014000200062014-12-10 13:44:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл.101г ал.4 от ЗОП за отварянето и разглеждането на получените оферти, оценка и класиране на участниците.2014-12-10 13:44:21
000012014000200082014-12-29 16:07:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор снегопочистване №74/22.12.2014г. - ЕСМ-И АД, поз.72014-12-29 16:40:28
000012014000200092014-12-29 16:22:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор снегопочистване №71/18.12.2014г. ЧТПП Напредък, поз.52014-12-29 16:40:33
000012014000200102014-12-29 16:39:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор снегопочистване №72/19.12.2014г. Кемапул, поз.62014-12-29 16:40:37
000012014000200112015-01-05 10:22:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор снегопочистване №73/19.12.2014г. Николай Венченциев поз.32015-01-05 10:27:20
000012015000500132015-01-07 10:23:06ДРУГОДоговор снегопочистване №75/22.12.2014г. Братя Николови поз.4договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2015-01-07 10:25:18
000012015000500132015-03-23 13:49:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договор №74/22.12.2014г. - ЕСМ-И АД, поз.72015-03-23 13:49:28
000012015000500142015-04-21 11:15:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договор №74/22.12.2014г. - ЕСМ-И АД, поз.72015-04-27 15:50:27
000012015000500152015-06-08 16:02:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договор №75/22.12.2014г. Братя Николови поз.42015-06-08 16:02:53
000012015000500162015-07-20 18:21:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договор №73/19.12.2014г. с Николай Вълков об, поз. 32015-07-20 18:21:50
000012015000500172015-07-21 18:00:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договор №71/18.12.2014г. с ЧТППК "Напредък" об, поз. 52015-07-21 18:00:15
000012015003600182015-08-06 11:50:36Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датата и основанията за приключване на договорите.2015-08-06 11:50:42
000012015003600192015-08-06 18:06:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договор №72/19.12.2014г. с Кемапул ЕООД об, поз. 62015-08-06 18:06:10
000012015003600202015-09-29 17:36:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договор №72/19.12.2014г. с Кемапул ЕООД об, поз. 62015-09-29 17:37:01