РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015001001064-2015-000221. Предмет на обществената поръчката е извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Свищов” 2. Инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопанските карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС "Свищов" да бъдат изготвени в съответствие с Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България, издадена от министъра на земеделието и горите; 3. Към заданието са приложени: - сметка за обема и стойността за инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване от пожари в границите на Община Свищов, област Велико Търново, утвърдена от директора на Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново; - сметка за обема и стойността за проучвателните и проектни работи за изработването на горскостопански план за горски територии- държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС „Свищов“, област Велико Търново, утвърдена от директора на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово; - сметка за обема и стойността на инвентаризацията, проучвателните и проектни работи на гори, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително за ТП ДГС „Свищов“, област Велико Търново, утвърдена от директора на Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 77231400; 77231900 2015-04-21 14:29:072015-06-02 16:00:002015-04-21 14:47:0291307.23
000012015000101064-2015-00011347Доставка на гориво за служебните автомобили на РДГ- Велико Търново чрез периодични доставки на бензиностанциите на изпълнителя за период от 12 месеца.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена   2015-03-17 10:04:43 2015-03-17 10:07:240.00