РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Име: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейности по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 ха включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство - Свищов"
Описание: 1. Предмет на обществената поръчката е извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Свищов” 2. Инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопанските карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС "Свищов" да бъдат изготвени в съответствие с Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България, издадена от министъра на земеделието и горите; 3. Към заданието са приложени: - сметка за обема и стойността за инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване от пожари в границите на Община Свищов, област Велико Търново, утвърдена от директора на Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново; - сметка за обема и стойността за проучвателните и проектни работи за изработването на горскостопански план за горски територии- държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС „Свищов“, област Велико Търново, утвърдена от директора на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово; - сметка за обема и стойността на инвентаризацията, проучвателните и проектни работи на гори, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително за ТП ДГС „Свищов“, област Велико Търново, утвърдена от директора на Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 91307.23 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001000012015-04-21 14:31:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2015-04-21 14:47:03
000012015001000022015-04-21 14:33:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-04-21 14:47:04
000012015001000032015-04-21 14:34:54документация за участие в процедуритеДокументация2015-04-21 14:47:04
000012015001000042015-04-21 14:36:01ДРУГООбразци документиОбразци документи2015-04-21 14:47:05
000012015001000052015-04-21 14:36:47ДРУГОтехническа спецификациятехническа спецификация2015-04-21 14:47:05
000012015001000062015-04-21 14:37:35ДРУГОЗаданиеЗадание2015-04-21 14:47:06
000012015001000072015-04-21 14:39:19ДРУГОСметкиСметки2015-04-21 14:47:06
000012015001000082015-04-21 14:40:00ДРУГОСпоразумениеСпоразумение2015-04-21 14:47:06
000012015001000092015-04-21 14:41:12ДРУГОСъобщениеСъобщение2015-04-21 14:47:07
000012015001000102015-06-03 16:29:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 12015-06-03 16:30:35
000012015001000112015-06-03 16:29:20ДРУГОПриложение към протокол 1Приложение към протокол 12015-06-03 16:30:38
000012015001000122015-06-09 16:07:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-06-09 16:09:11
000012015001000132015-06-09 16:08:29ДРУГОСъобщение по чл.69а, ал 3 от ЗОПСъобщение по чл.69а, ал 3 от ЗОП2015-06-09 16:09:14
000012015001000142015-06-16 14:00:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32015-06-16 14:04:40
000012015001000162015-06-16 14:04:01решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител2015-06-16 14:04:44
000012015001000162015-07-10 11:01:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка в едно с приложения2015-07-10 11:02:03
000012015001000172015-07-10 11:09:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за освободени гаранции за участие2015-07-10 11:09:43
000012015001000182015-10-08 09:37:50Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за върната гаранция за изпълнение на договор2015-10-08 09:38:27
000012015001000192015-11-06 11:30:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2015-11-06 11:30:57
000012015001000202015-12-02 09:46:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2015-12-02 09:46:48
000012015001000212016-02-15 09:23:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2016-02-15 09:23:57
000012015001000222016-06-30 14:52:59ДРУГОИнформация за извършено плащанеИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./2016-06-30 14:53:18
000012015001000232016-11-25 08:40:56ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./Информация за извършено плащане 2016-11-25 08:41:03
000012015001000242017-04-11 10:28:58ДРУГОИнформация за извършено плащанеИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./2017-04-11 10:29:06
000012015001000252017-04-12 14:49:22ДРУГОинформация за върната гаранция за изпълнение на договорИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./2017-04-12 14:49:31