СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ
Име: Предмет на поръчката: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЕ В НАЦИОНАЛНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ ФЕСТИВАЛ ВИНО И ХРАНА-ВАРНА 2015 г.””, финансирана по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013", изпълняван от Сдружение „Бизнес Агенция”, по силата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 23.05.2013 - 2.1.1.73786.314 MIS-ETC 1731 „Black Sea WinExports”.
Описание: Предмет на поръчката: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЕ В НАЦИОНАЛНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ ФЕСТИВАЛ ВИНО И ХРАНА-ВАРНА 2015 г.””, финансирана по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013", изпълняван от Сдружение „Бизнес Агенция”, по силата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 23.05.2013 - 2.1.1.73786.314 MIS-ETC 1731 „Black Sea WinExports”.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 4880.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001300012015-05-29 10:33:58документация за участие в процедурите Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите на участниците ще бъдат отворени на 10.06.2015 г. от 11,00 часа, в сградата на Сдружението на адрес в гр. Варна ул. „Презвитер Козма” №11.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Сдружение „Бизнес агенция”. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти съгласно публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки и на Профила на купувача на Възложителя. Поради липса на повече полета - възложителят е осигурил пълен достъп по електронен път до Техническата спецификация, Методиката за оценка на предложенията, Проект на договора и документацията за участие в поръчката - публикувани в профил на купувача на възложителя на адреса посочен в поле "Адрес на профил на купувача" от настоящата публична покана. 2015-05-29 10:35:21
000012015001300022015-05-29 10:33:58документация за участие в процедуритеОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ2015-05-29 10:35:21
000012015001300032015-06-10 17:44:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от 10.06.2015 г. от работата на комисията по публичната покана2015-06-10 17:46:17
000012015001300042015-07-14 16:27:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 1 от 11.06.2015г. с изпълнител "Глобал Ком" ЕООД
000012015001300052015-07-14 16:30:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 1 от 11.06.2015г. с изпълнител "Глобал Ком" ЕООД2015-07-14 16:30:27
000012015001300062016-02-29 15:06:36Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащания по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-02-29 15:06:42