СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ
Име: 1. “Организиране на 4 еднодневни екскурзии на културно-исторически, природни забележителности и атракции в гр. Варна и региона с включен наем на транспорт и входни такси” и 2. “Организиране на 4 двудневни екскурзии на културно-исторически, природни забележителности и атракции в страната”
Описание: 1. “Организиране на 4 еднодневни екскурзии на културно-исторически, природни забележителности и атракции в гр. Варна и региона с включен наем на транспорт и входни такси” и 2. “Организиране на 4 двудневни екскурзии на културно-исторически, природни забележителности и атракции в страната”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 8400.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001300012015-06-04 18:20:42документация за участие в процедуритеДата, час и място на отваряне на офертите: Офертите на участниците ще бъдат отворени на 15.06.2015 г. от 17,00 часа, в сградата на Сдружението на адрес в гр. Варна ул. „Презвитер Козма” №11.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Сдружение „Бизнес агенция”. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти съгласно публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки и на Профила на купувача на Възложителя. Поради липса на повече полета - възложителят е осигурил пълен достъп по електронен път до Техническата спецификация, Методиката за оценка на предложенията, Проект на договора и документацията за участие в поръчката - публикувани в профил на купувача на възложителя на адреса посочен в поле "Адрес на профил на купувача" от настоящата публична покана.2015-06-04 18:21:08
000012015001300022015-06-04 18:22:20документация за участие в процедуритеОбразци на документи2015-06-08 11:48:05
000012015001400052015-06-15 18:30:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от 15.06.2015 от заседание на комисията2015-06-15 18:31:02
000012015001400052015-07-14 16:14:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 9 от 16.06.2015г. с изпълнител "Танчев и Ко" ООД2015-07-14 16:15:21
000012015001400072015-07-14 16:14:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор № 9 от 16.06.2015г. с изпълнител "Танчев и Ко" ООД2015-07-14 16:14:55
000012015001400082016-02-29 14:59:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащания по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-02-29 14:59:09