СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ
Име: „Дейности за информация и публичност - информационни събития- 4 пресконференции, медия кампания- 6 радио кампании- 10дни/10 джингъла, промотиращи материали - 2000 брошури за всеки РП по проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъ
Описание: Описание на поръчката: 1. Организиране и провеждане на пресконференции: - Откриваща пресконференция по първи работен пакет – през м. декември 2014 г. - Пресконференция при създаване на трансграничен Зелен енергиен клъстер „Констанца – Добрич“ по четвърти работен пакет – през м. май 2015 г. - Пресконференция при стартиране на „Система за интегрирана безопасност и управление на околната среда“ – клъстерни центрове в Каварна и Констанца“ по пети работен пакет – през м. август 2015 г. - Закриваща пресконференция по шести работен пакет – през м. ноември 2015 г. Изисквания за всяка една от пресконференциите: - Среден брой участници в преконференция – 30 души. - Наем на конферентна зала, оборудвана с озвучителна и презентационна техника, за тридесет души в гр. Добрич по 2 часа през посочените по-горе месеци или общо 4 дни. - Изработване на комплект визуализирани материали за 30 участници за 4 пресконференции, общо 120 броя: еко торбички- нетъкан безшевен текстил, размер 36.5/31/9.5 см, сито печат лога в 1 цвят с общ размер на надписа 20х5 см.; картонена папка формат А4; тефтер: формат А5, пълноцветен печат на корицата, 300 гр. хром мат, 4+0, метална спирала, вътрешни страници 80 гр. офсет, 1+1, 100 стр., листи за писане 10 бр.; анкетна карта; химикал; бадж; сувенирна линийка 20 см.; - Кетъринг за 30 участници за 4 пресконференции, общо 120 броя: солени и сладки хапки, минерална вода, кафе, чай, безалкохолни напитки. - Изготвяне на списъци с данни и подписи на участниците в пресконференцията. - Изготвяне на X-баннер стойка размер 80х180,винил – принт високо качество 2. Организиране и провеждане на медия кампания- 6 радио кампании - Първи работен пакет: стартиране на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. декември 2014 г. - Втори работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. декември 2014 г. - Трети работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. февруари 2015 г. - Четвърти работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. юни 2015 г. - Пети работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. септември 2015 г. - Шести работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. ноември 2015 г. - Продължителност на всеки джингъл – 30 сек. по зададен текст. 3. Печат на информационни брошури: - Общ брой на информационните брошури за шестте работни пакета – 12 000 броя, по 2 000 броя за всеки работен пакет. - Оформление на информационните брошури за първи, втори, трети, четвърти, пети и шести работен пакет: - Графичен дизайн и предпечатна подготовка по зададен проект и спазване на съответните изисквания по него - Формат А4 /210х297 мм./, 8 стр. с телбодно подвързване - Печат: 5+5 + надпечатен лак - Хартия – 200 гр. хром-мат - Тираж: 6 емисии по 2000 бр. Забележка: Част от предоставяните документи от Възложителя в рамките на изпълнението на услугата е възможно да бъдат на английски език. От изпълнителя се изисква да представя необходимата документация както на български, така и на английски език, в съответствие с Указанията за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. – на хартиен и електронен носител.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 28359.10 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000300012014-11-11 15:59:30ДРУГООфертите на участниците се приемат в деловодството на Сдружение „Бизнес Агенция Варна”, клон Добрич на адрес на Сдружението в гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №11 от 9:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден до датата посочена в публичната покана. До 3 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията на поръчката. Възложителят публикува най-късно на следващия ден в Профила на купувача писмени разяснения по условията на поръчката. Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 11.00 часа на 21.11.2014 г., в сградата на Сдружение „Бизнес Агенция Варна”, клон Добрич на адрес на Сдружението в гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №11. Съгласно чл.101г, ал.3 от Закона за обществените поръчки отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 ЗОП, а именно: отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКАТА2014-11-11 16:04:13
000012014000300022014-11-11 15:59:30ДРУГО2014-11-11 16:04:14
000012014000300032014-11-24 18:18:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от 21.11.2014 от работата на комисията за провеждане на обществена поръчка на стойност по чл.14 ал.4 от ЗОП.2014-11-28 16:18:58
000012014000300042014-12-12 13:19:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР № 9 от 26.11.2014 г. с изпълнител ФИЛ ООД2014-12-12 13:19:19
000012014000300052015-02-04 14:27:57ДРУГОИнформация плащания по чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация плащания по чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-02-04 14:28:33
000012014000300072016-01-13 16:51:43Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-01-13 16:51:49