СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ
Име: Публикации и банери в три избрани онлайн информационни агенции по проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г.
Описание: Описание на поръчката: 1. Публикуване на статии и информационни съобщения в регионални печатни медии в Добричка област: - Първи работен пакет: 24 статии общо; по 3 статии през следните месеци: декември 2014 г., януари 2015 г., февруари 2015 г., май 2015 г., юни 2015 г., август 2015 г., септември 2015 г., ноември 2015 г. - Втори работен пакет: 8 информационни съобщения през м. декември 2014 г. - Трети работен пакет: 4 информационни съобщения през м. януари, февруари, март 2015 г. - Четвърти работен пакет: 10 информационни съобщения през м. април, май, юни 2015 г. - Пети работен пакет: 4 статии през м. юли, август, септември 2015 г. - Оформление на статиите и информационните съобщения: Mинимална площ 120 см2. 2. Изработване и разпространение на банери в три избрани онлайн информационни агенции: - Изработване на шест банера по зададени критерии за всеки от шестте работни пакета. - Общ брой на показванията на информационните уеб банери за шестте работни пакета – 24 000. - Разпространение на уеб банерите в три информационни онлайн агенции. - Първи работен пакет: 2000 показвания на банера през м. декември 2014 г. - Втори работен пакет: 2000 показвания на банера през м. декември 2014 г. - Трети работен пакет: 2000 показвания на банера през м. март 2015 г. - Четвърти работен пакет: 8000 показвания на банера през м. юни 2015 г. - Пети работен пакет: 8000 показвания на банера през м. август 2015 г. - Шести работен пакет: 2000 показвания на банера през м. ноември 2015 г. - Размер на банерите: /300*250px/40kb/ или /140/140px/40kb или /285/172px/100kb Забележка: Част от предоставяните документи от Възложителя в рамките на изпълнението на услугата е възможно да бъдат на английски език. От изпълнителя се изисква да представя необходимата документация както на български, така и на английски език, в съответствие с Указанията за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. – на хартиен и електронен носител.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 49546.93 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000700012014-11-25 17:37:49ДРУГОСрок за подаване на офертите – офертите се подават от 9:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден в срока посочен в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите на участниците ще бъдат отворени на 05.12.2014 г. от 11,00 часа, в сградата на Сдружението на адрес в гр. Варна ул. „Презвитер Козма” №11. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Сдружение „Бизнес агенция Варна”. Място за подаване на офертите: Офертите на участниците се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Сдружението на адрес в гр. Варна ул. „Презвитер Козма” №11. Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатан, прозрачен плик или в плик с нарушена цялост, или е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Върху плика участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката. Документация за участие в процедурата ,публична покана, проект на договор, образци на документи, техническа спецификация и др.2014-11-25 17:37:58
000012014000700022014-11-25 17:37:49ДРУГО2014-11-25 17:37:58
000012014000700032014-12-08 11:36:49ДРУГОПротокол от работата на комисия за провеждане на поръчка по чл.14 ал.4 от ЗОП. Протокол 2014-12-08 11:39:08
000012014000700042015-01-08 13:40:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 10 от 08.12.2014г. с изпълнител ФИЛ ООД 2015-01-08 13:40:44
000012014000700052015-02-04 14:30:53ДРУГОИнформация плащания по чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация плащания по чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-02-04 14:31:35
000012014000700062016-01-13 16:56:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация плащания по чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-01-13 16:56:38