СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ
Име: Извършване на писмени преводи по проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007
Описание: Описание на услугата: - Писмени преводи от български на английски език и от английски на български език на проучвания, изследвания, уеб съдържание, клъстерни документи, материали за конференции, общи документи, необходими за изпълнението на проекта, в обем от 2 400 печатни страници. Забележка: От изпълнителя се изисква да представя необходимата документация както на български, така и на английски език, в съответствие с Указанията за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. – на хартиен и електронен носител. Взаимоотношение с екипа на проекта: В процеса на изпълнение на услугата, изпълнителят ще си взаимодейства с Ръководителя на проекта, екипа на проекта, партньорската организация.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 39116.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000800012014-11-26 16:35:02ДРУГОСрок за подаване на офертите – офертите се подават от 9:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден в срока посочен в публичната покана. Място за подаване на офертите: Офертите на участниците се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Сдружението на адрес в гр. Варна ул. „Презвитер Козма” №11. Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатан, прозрачен плик или в плик с нарушена цялост, или е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Върху плика участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите на участниците ще бъдат отворени на 08.12.2014 г. от 10,00 часа, в сградата на Сдружението на адрес в гр. Варна ул. „Презвитер Козма” №11. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Сдружение „Бизнес агенция Варна”. Публична покана, документация за участие в поръчката - методика за оценка, тех.спецификация, проект на договор, образци на документи и др.2014-11-26 16:39:33
000012014000800022014-11-26 16:35:02ДРУГОСрок за подаване на офертите – офертите се подават от 9:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден в срока посочен в публичната покана. Място за подаване на офертите: Офертите на участниците се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Сдружението на адрес в гр. Варна ул. „Презвитер Козма” №11. Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатан, прозрачен плик или в плик с нарушена цялост, или е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Върху плика участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите на участниците ще бъдат отворени на 08.12.2014 г. от 10,00 часа, в сградата на Сдружението на адрес в гр. Варна ул. „Презвитер Козма” №11. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Сдружение „Бизнес агенция Варна”. Публична покана, документация за участие в поръчката - методика за оценка, тех.спецификация, проект на договор, образци на документи и др.2014-11-26 16:39:34
00001201400090003 решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2014-11-26 16:39:34
00001201400090004 решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2014-11-26 16:39:34
000012014000900052014-12-12 12:37:43ДРУГОпротокол от 08.12.2014г. от работата на комисията по Публичната поканапротокол от 08.12.2014г. от работата на комисията по Публичната покана2014-12-12 12:38:33
000012014000900062015-01-14 17:50:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 12 от 18.12.2014г. с изпълнител "Форум 1999" ЕООД2015-01-14 17:51:20
000012014000900072016-01-13 16:59:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащания по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-01-13 16:59:48