гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ № 16 „Приказен свят“ в УПИ III, кв. 126, м. „Студентски град"
Описание: Реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ № 16 „Приказен свят“ в УПИ III, кв. 126, м. „Студентски град"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003300012019-05-17 16:22:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № РСТ19-РД93-3/ 17.05.2019г. за откриване на процедурата.2019-05-17 16:23:08
000012019003300022019-05-17 16:22:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление № РСТ19-ДИ05-119/ 17.05.2019г.2019-05-17 16:23:09
000012019003300032019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеДокументация2019-05-17 16:23:09
000012019003300042019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-05-17 16:23:10
000012019003300052019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеЕЕДОП2019-05-17 16:23:10
000012019003300062019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеЧаст Архитектура, Доклад за оценка на съответствието, ЕЕ, СОТ, Геология, Пожароизвестяване, ПУСО2019-05-17 16:23:11
000012019003300072019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеЧаст Геодезия, ОВК, Паркоустройство, Видеоконтрол2019-05-17 16:23:12
000012019003300082019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеЧаст Електро, Част Конструкции -12019-05-17 16:23:13
000012019003300092019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеЧаст Конструкции -22019-05-17 16:23:13
000012019003300102019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеЧаст Пожарна безопасност, ПБЗ, ВК2019-05-17 16:23:14
000012019003300112019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеЧаст Архитектура - 12019-05-17 16:23:15
000012019003300122019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеЧаст Архитектура - 2, Част Конструкции2019-05-17 16:23:16
000012019003300132019-05-17 16:22:29документация за участие в процедуритеДоклад за оценка на съответствието, ЕЕ, Геология, ПБЗ, Пожароизвестяване, ПУСО, СОТ, Видеоконтрол2019-05-17 16:23:17
000012019003300142019-05-17 16:22:30документация за участие в процедуритеЧаст Електро2019-05-17 16:23:18
000012019003300152019-05-17 16:22:30документация за участие в процедуритеЧаст Геодезия, Паркоустройство, ВК2019-05-17 16:23:18
000012019003300162019-05-17 16:22:30документация за участие в процедуритеЧаст ОВК2019-05-17 16:23:19
000012019003300172019-05-17 16:22:30документация за участие в процедуритеЧаст Пожарна безопасност2019-05-17 16:23:20
000012019003300182019-06-19 13:57:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията. 2019-06-19 13:57:41
000012019003300192019-12-16 16:19:59ДРУГОНа основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ № 16 „Приказен свят“ в УПИ III, кв. 126, м. „Студентски град“, открита с Решение № РСТ19-РД93-3/ 17.05.2019 г. на Възложителя - кмет на СО – район „Студентски“, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 01249-2019-0003, ще се извърши на 19.12.2019г. от 09:00 часа в сградата на районната администрация: гр. София, ж.к. „Студентски град“ бл. 5, ет. 4, заседателна зала. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 ППЗОП. Съобщение за отваряне на ценови предложения по чл. 57, ал. 3 ППЗОП.2019-12-16 16:20:05
000012019003300202020-01-09 17:13:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията.2020-01-09 17:14:31
000012019003300212020-01-09 17:13:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията.2020-01-09 17:14:37
000012019003300222020-01-09 17:13:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2020-01-09 17:14:41
000012019003300232020-01-09 17:13:26решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2020-01-09 17:14:45
000012019003300242020-02-27 16:54:52ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2020-02-27 16:54:56
000012019003300252020-03-02 16:48:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РСТ20-ДГ55-1/26.02.2020г.2020-03-02 16:48:27