ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002

ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012018010601387-2018-001001387-2018-0010„Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация и ремонт на Стадион с. Вълнари”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена4000.0071521000BG3332018-07-09 10:54:242018-07-31 17:00:002018-07-09 13:42:194000.00
000012018010401387-2018-000901387-2018-0009„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договарянеотворена3750.0071521000BG3332018-06-28 12:53:212018-07-11 17:00:002018-06-29 09:27:023750.00
000012018010201387-2018-000801387-2018-0008„Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Общински път IV-20723- с. Никола Козлево- с. Ружица“; Обособена позиция 2: „Общински път IV-20719- с. Ружица - с. Хърсово“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена3269439.8245230000BG3332018-06-12 10:35:052018-07-25 17:00:002018-06-15 10:56:073269439.82
000012018010101387-2018-000701387-2018-0007Избор на изпълнител на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена62275.0471520000BG3332018-06-12 08:48:042018-07-04 17:00:002018-06-12 09:50:4262275.04
000012018010190760509076050„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена31137.5271541000BG3332018-05-15 09:10:192018-05-22 17:00:002018-05-15 09:36:0831137.52
000012018009901387-2018-000601387-2018-0006„СМР на обект „Рехабилитация и ремонт на стадион с. Вълнари“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена251500.0045212224BG3332018-05-14 13:38:242018-06-25 17:00:002018-05-14 13:41:33251500.00
000012018009901387-2018-000501387-2018-0005„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена3750.0071521000BG3332018-04-27 10:29:072018-05-18 17:00:002018-04-27 11:50:553750.00
0000120180098 01387-2018-0004 01387-2018-0004“Обзавеждане и оборудване на обекти по договор за финансиране с ДФЗ № 27/07/2/0/00480/05.12.2017 г.: Обект 1 „Основна сграда СУ „Ц. Б. Церковски“ и Обект 2 „Сграда от I до IV клас СУ „Ц. Б. Церковски“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на мебели и обзавеждане"; Обособена позиция № 2 "Доставка на електрически уреди"; Обособена позиция № 3 "Доставка на офис оборудване, компютърна техника и средства за презентация"; Обособена позиция № 4 "Доставка и монтаж на климатици" ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена172095.003000000, 39000000BG3332018-04-05 10:53:572018-04-27 17:00:002018-04-05 13:34:17172095.00
000012018009701387-2018-000301387-2018-0003„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по договор за финансиране с ДФЗ № 27/07/2/0/00480/05.12.2017 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена14774.0071521000BG3332018-04-04 13:17:432018-04-26 17:00:002018-04-04 15:01:1014774.00
000012018009501387-2018-000201387-2018-0002„СМР на обекти по договор за финансиране с ДФЗ № 27/07/2/0/00480/05.12.2017 г.: Обект 1 „Основна сграда СУ „Ц. Б. Церковски“ и Обект 2 „Сграда от I до IV клас СУ „Ц. Б. Церковски“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена764456.4845200000BG3332018-04-03 10:28:192018-05-21 17:00:002018-04-03 15:04:42764456.48
000012018009301387-2018-000101387-2018-0001„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство отворена203000.0045332200BG3332018-03-02 13:53:542018-03-23 15:30:002018-03-12 09:30:26210000.00
000012018009190733119073311„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево” в изпълнение на подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена8900.0071541000BG3332018-02-26 11:38:082018-03-06 16:30:002018-02-26 14:05:398900.00
000012018009090731029073102 „Извършване на консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево” по сключени договор № 27/07/2/0/00480/ 05.12.2017 г. с ДФ „Земеделие”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена9108.5097411000, 71541000BG3332018-02-19 11:37:522018-02-27 16:30:002018-02-19 13:57:499108.50
000012018008601387-2014-000701387-2014-0007„Изработване на проект за общ устройствен план на община Никола Козлево“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена133000.00 BG3332018-01-23 14:48:31 2018-01-23 14:51:07133000.00
000012018008690723879072387„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Никола Козлево – 2018 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Хляб и тестени изделия“; Обособена позиция № 2: „Месо, месни продукти и риба“ Обособена позиция № 3: „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция № 4: „Пакетирани храни, варива, подправки и др.“ Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци, консервирани и замразени“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена53750.0015810000, 15100000, 15220000, 15551000, 15800000, 15300000, 0322BG3332018-01-22 12:41:222018-01-30 16:30:002018-01-23 10:40:2053750.00
000012018008590722869072286„Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2018“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена69000.0009134200, 091320000BG3332018-01-18 08:47:132018-01-25 16:30:002018-01-18 09:44:3469000.00
000012017008301387-2017-000901387-2017-0009„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена203000.0045332200BG3332017-12-18 11:12:252018-01-18 16:30:002017-12-19 08:58:57203000.00
000012018008590714069071406„Превоз на служители от ОбА – 2018 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена35000.0060130000BG3332017-12-11 12:03:422017-12-22 16:30:002017-12-11 15:04:1035000.00
000012018008590713929071392„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Никола Козлево - 2018 година“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена65983.3390630000BG3332017-12-11 09:39:152017-12-22 16:30:002017-12-11 10:52:0765983.33
000012017008490713449071344„Доставка на природен газ за нуждите на ДГ „Ален мак”, с. Вълнари”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена2095.0009123000BG3332017-12-08 11:11:082017-12-21 16:30:002017-12-08 13:02:382095.00
000012017007901387-2017-000801387-2017-0008„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена203000.0045332200BG3332017-10-30 08:46:432017-11-28 17:00:002017-10-30 13:15:28203000.00
000012017008490690349069034„Доставка на пелети за отоплителен сезон 2016/2017 г. за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2017 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена14260.0009111400BG3332017-10-06 13:19:152017-10-13 17:00:002017-10-06 14:26:3514260.00
0000120170077 01387-2017-0007 01387-2017-0007„Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена48208.3315811100BG3332017-08-25 14:28:132017-09-18 17:00:002017-08-25 15:58:3948208.33
0000120170076 01387-2017-0006 01387-2017-0006„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за обект: „Реконструкция на проблемни участъци от вътрешна водопроводна система в селата - Пет могили, Вълнари, Никола Козлево и Ружица в Община Никола Козлево“ за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. и последващо осъществяване на авторски надзор“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена210000.0071322200BG3332017-08-25 13:20:512017-09-18 17:00:002017-08-25 14:20:15210000.00
0000120170075 01387-2017-0005 01387-2017-0005„Подмяна водопроводни тръби - ул. „Васил Йовчев“, с. Хърсово“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена82500.0045232151BG3332017-08-11 13:24:042017-09-08 00:00:002017-08-11 15:30:5682500.00