РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив”
Описание: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 120000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000500012016-04-12 11:05:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2016-04-12 11:13:17
000012016000500022016-04-12 11:05:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-04-12 11:13:18
000012016000500042016-04-12 11:05:39документация за участие в процедуритедокументация, образци и приложения2016-04-12 11:13:19
000012016000500052016-04-12 11:05:39документация за участие в процедуритетехн. спецификация2016-04-12 11:13:19
000012016000500062016-04-13 10:06:42решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиерешение за промяна2016-04-13 10:06:50
000012016000500072016-06-14 11:34:24ДРУГОУведомително писмо относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложенияУведомително писмо относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения2016-06-14 11:34:31
000012016000500082016-06-23 11:28:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-06-23 11:28:19
000012016000500092016-06-23 11:28:11решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за изборна изпълнител2016-06-23 11:28:24
000012016000500152016-08-02 16:01:16документ2016-08-02 16:01:23
000012016000500162016-08-02 16:01:16ДРУГОинформация по чл. 22б,ал. 2, т.9 от ЗОПинформация по чл. 22б,ал. 2, т.9 от ЗОП2016-08-02 16:01:28
000012016000500172016-08-02 16:01:16ДРУГОинформация по чл. 22б,ал. 2, т.9 от ЗОПинформация по чл. 22б,ал. 2, т.9 от ЗОП2016-08-02 16:01:33
000012016000500132016-08-02 16:09:53ДРУГОинформация по чл. 22б, ал.2, т. 9 ЗОПинформация по чл. 22б, ал.2, т. 9 ЗОП2016-08-02 16:09:59
000012016000500142016-08-03 12:20:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-08-03 12:20:31
000012016000500152016-08-08 11:25:06ДРУГОприложения към договорприложения към договор2016-08-08 11:25:12