РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ – Пловдив за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от - след завършване на процедурата за избор на доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, открита с Решение № 1/11.04.2016г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП под уникален 727085 и номер на преписка 02434-2016-0001, за обекти, собственост на РЗИ – Пловдив, а имено: - административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1 и адм. сграда в гр. Асеновград, ул. „Кап Райчо" № 13
Описание: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ – Пловдив за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от - след завършване на процедурата за избор на доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, открита с Решение № 1/11.04.2016г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП под уникален 727085 и номер на преписка 02434-2016-0001, за обекти, собственост на РЗИ – Пловдив, а имено: - административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1 и административна сграда, находяща се в гр. Асеновград, ул. „Капитан Райчо“ № 13.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 23782.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000600012016-04-12 11:40:20решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2016-04-12 11:42:39
000012016000600022016-04-13 10:10:23решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиерешение за промяна2016-04-13 10:10:31
000012016000600032016-09-13 10:43:14решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата2016-09-13 10:43:20