РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив”
Описание: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 100000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018002100012018-11-27 12:16:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-11-27 12:19:25
000012018002100022018-11-27 12:16:51обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)обявление2018-11-27 12:19:25
000012018002100032018-11-27 12:16:51документация за участие в процедуритедокументация2018-11-27 12:19:26
000012018002100042018-11-27 12:16:51документация за участие в процедуритеОбразец на оферта – Образец № 12018-11-27 12:19:26
000012018002100052018-11-27 12:16:51документация за участие в процедуритеОбразец на опис на документите в офертата – Образец № 22018-11-27 12:19:27
000012018002100062018-11-27 12:16:51документация за участие в процедуритеОбразец на ЕЕДОП – Образец № 32018-11-27 12:19:27
000012018002100072018-11-27 12:16:51документация за участие в процедуритеОбразец на предложение за изпълнение на поръчката– Образец № 42018-11-27 12:19:28
000012018002100082018-11-27 12:16:51документация за участие в процедуритеОбразец на декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП) и за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП – Образец № 52018-11-27 12:19:28
000012018002100092018-11-27 12:16:51документация за участие в процедуритеОбразец на ценово предложение – Образец № 62018-11-27 12:19:29
000012018002100102018-11-27 12:16:51документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-11-27 12:19:29
000012018002100112018-11-27 12:16:51документация за участие в процедуритетехн. спецификация2018-11-27 12:19:30
000012018002100122019-01-08 16:15:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхотносно отваряне на ценовите предложения2019-01-08 16:15:13
000012018002100152019-01-14 15:50:33решение по чл. 22, ал. 1 ЗОП решение2019-01-14 15:50:39
000012018002100172019-01-14 15:52:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротоколи на комисия2019-01-14 15:52:18
000012018002100172019-02-07 15:01:45ДРУГООбявление за възложена/прекратена поръчка Обявление за възложена/прекратена поръчка 2019-02-07 15:01:52