РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ
Име: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на общините Никопол, Гулянци и Белене, обл. Плевен и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на СЗДП - ТП „Държавно горско стопанство - Никопол".
Описание: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на общините Никопол, Гулянци и Белене, обл. Плевен и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на СЗДП - ТП „Държавно горско стопанство - Никопол".
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 184630.36 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000900012015-04-03 16:50:15документация за участие в процедуритеДокументация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка в района на дейност на СЗДП ТП "ДГС - Никопол".2015-04-03 17:11:45
000012015000900022015-04-03 16:53:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и обявление за откриване на процедурата по ЗОП2015-04-03 17:11:45
000012015000900032015-04-03 16:53:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и обявление за откриване на процедурата по ЗОП2015-04-03 17:11:45
000012015000900052015-04-03 17:07:55ДРУГОМетодика за определяне на комплексна оценка на офертите, спецификации и план сметкиМетодика за определяне на комплексна оценка на офертите, спецификации и план сметки2015-04-03 17:11:46
000012015000900052015-04-03 17:18:18ДРУГОЗаданиеЗадание2015-04-03 17:18:56
000012015000900062015-05-22 14:05:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от 22.05.2015 г.2015-06-03 13:04:19
000012015000900072015-06-03 13:51:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от 01.06.2015 г.2015-06-03 13:53:33
000012015000900102015-06-03 13:51:08ДРУГОСъобщение по чл. 69а, ал.3 от ЗОПСъобщение по чл. 69а, ал.3 от ЗОП2015-06-03 13:53:39
000012015000900092015-06-08 15:42:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от 08.06.2015 г.2015-06-08 15:42:21
000012015000900102015-06-09 11:05:13решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение № І - 3 - 445/09.06.2015 г., с което обявява класирането на участника, определен за изпълнител.2015-06-09 11:05:49
000012015000900112015-07-17 16:57:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 8 от 02.07.2015 г. и приложения към него.2015-07-17 16:58:13
000012015000900132015-07-17 17:07:21ДРУГОобявление за възложена обществена поръчка /ДГС -- Никопол/Обявление за възложена поръчка2015-07-17 17:07:27
000012015000900142015-12-02 16:38:24ДРУГОПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 50% ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ТЕРЕННО ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ2015-12-02 16:39:16
000012015000900152015-12-02 16:38:24ДРУГОПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 50% ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ТЕРЕННО ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 50% ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ТЕРЕННО ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ2015-12-02 16:39:27
000012015000900172015-12-02 16:38:24ДРУГОПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 100% ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ТЕРЕННО ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ2015-12-02 16:38:36
000012015000900182015-12-02 16:38:24ДРУГОАКТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ 50% ОТ ТЕРЕННО ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ2015-12-02 16:38:41
000012015000900192015-12-02 16:38:24ДРУГОФАКТУРА ОТ 19.11.2015 Г. ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ЧЛ. 4, АЛ.2 Т.2 ОТ ДОГОВОР № 8 ОТ 02.07.2015 Г. ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ГОРСКОСТОПАНСКИ КАРТИ, ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ НА ТП ДГС - НИКОПОЛ 2015-12-02 16:38:46
000012015000900202016-02-02 13:43:49ДРУГОПротокол от 11.11.2015 г.за приемане на етап 100% извършени теренно - проучвателни работи, от лесоустройствената група при "Силва2003" ООД гр. София.Протокол от 11.11.2015 г.2016-02-02 13:43:57
000012015000900212016-02-02 13:46:24ДРУГОАКТ № 2 от 11.01.2016 г. за заплащане на завършени 100% от теренно - проучвателни работи.АКТ № 2 от 11.01.2016 г.2016-02-02 13:46:30
000012015000900222016-02-02 13:48:52ДРУГОФактура № 0000010355 от 11.01.2016 г. отнасяща се за плащане по чл. 4, ал.2, т.3 от договор № 8/02.07.2015 г. за инвентаризация, горскостопански карти, план за ловностопански дейности и опазване от пожари на ТП - ДГС - Никопол, Акт № 2Фактура № 0000010355 от 11.01.2016 г.2016-02-02 13:48:58