РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ
Име: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Троян” , община Троян, област Ловеч.
Описание: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Троян” , община Троян, област Ловеч.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 325990.38 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001100012016-03-31 23:47:24документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Троян” , община Троян, област Ловеч в pdf. формат.2016-04-01 13:48:52
000012016001100022016-03-31 23:51:41документация за участие в процедуритеПриложения от 1 до 14 в word формат2016-04-01 13:48:52
000012016001100042016-04-01 09:15:52ДРУГОТехнически спецификации, задание за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Борима” , община Троян, област Ловеч, два броя протоколи от заседания на експертен съвет при ИАГ от 26.01.2016 г., Протокол от 01.10.2015 г., Протокол от 22.11.2015 г. и два броя план сметкиТехнически спецификации, задание за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Борима” , община Троян, област Ловеч, два броя протоколи от заседания на експертен съвет при ИАГ от 26.01.2016 г., Протокол от 01.10.2015 г., Протокол от 22.11.2015 г. и два броя план сметки2016-04-01 13:48:54
000012016001100052016-04-01 13:44:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение а откриване на процедура за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Троян” , община Троян, област Ловеч.2016-04-01 13:48:54
000012016001100062016-04-01 13:47:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Троян” , община Троян, област Ловеч2016-04-01 13:48:55
000012016001100072016-04-14 08:37:01решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна.2016-04-14 08:37:08
000012016001100102016-04-14 08:47:17решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеПроменени приложения от документацията в word формат.2016-04-14 08:47:23
000012016001100112016-04-14 11:41:17решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеПроменена документация pdf формат.2016-04-14 11:41:25
000012016001100152016-05-30 15:38:23ДРУГООтносно обстоятелството, че на 02.06.2016 Г. ОТ 11:00 ЧАСА в сградата на РДГ – Ловеч, находяща се на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 56, ет.3, ще се извърши отваряне на ценовите оферти, което ще бъде публично, при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП /отм./.Съобщение по чл. 69а, ал.3 от ЗОП /отм./, във връзка с §18 от ПЗР на ЗОП /обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г. в сила от 15.04.2016 г./ 2016-05-30 15:38:30
000012016001100162016-05-30 15:46:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от 30.05.2016 г.от заседание на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на предложения в открита процедура по възлагане на обществена поръчка за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРОЯН”, ОБЩ. ТРОЯН, ОБЛ. ЛОВЕЧ, ведно със списък с представените документи от участниците, неразделна част от протокола. 2016-05-30 15:46:23
000012016001100172016-06-03 10:41:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от 02.06.2016 г. за разглеждане, оценяване и класиране на предложения в открита процедура по възлагане на обществена поръчка „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРОЯН”, ОБЩ. ТРОЯН, ОБЛ. ЛОВЕЧ.2016-06-03 10:42:00
000012016001100192016-06-03 10:47:57ДРУГОРешение № І - 3 - 583/03.06.2016 г. за класиране на участницитеРешение № І - 3 - 583/03.06.2016 г. за класиране на участниците2016-06-03 10:48:04
000012016001100202016-07-08 16:14:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 9 от 23.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРОЯН”, ОБЩ. ТРОЯН, ОБЛ. ЛОВЕЧ”, ведно с приложенията към него, а именно предлагана цена, техническо предложение и утвърдени от директорите на РДГ и ДП сметки.2016-07-08 16:14:42
000012016001100212018-02-21 09:29:28ДРУГОПриключване на договор № 9 от 23.06.2016 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.2018-02-21 09:29:33