РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ
Име: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство ”Русалка” гр. Априлци” , община Априлци, област Ловеч
Описание: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство ”Русалка” гр. Априлци” , община Априлци, област Ловеч
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 150483.29 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001300032016-04-01 16:37:23документация за участие в процедуритеПриложение от 1 до 14 от документацията за участие в процедурите за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство ”Русалка” гр. Априлци” , община Априлци, област Ловеч2016-04-01 16:51:49
000012016001300052016-04-01 16:37:23документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство ”Русалка” гр. Априлци” , община Априлци, област Ловеч2016-04-01 16:51:50
000012016001300042016-04-01 16:47:43ДРУГОЗадание за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство ”Русалка” гр. Априлци” , община Априлци, област Ловеч, технически спецификации /два броя/, план сметки /два броя/ и протоколи от заседание на експертен съвет при ИАГ - София от 26.01.2016 г. /два броя/.Задание за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство ”Русалка” гр. Априлци” , община Априлци, област Ловеч, технически спецификации /два броя/, план сметки /два броя/ и протоколи от заседание на експертен съвет при ИАГ - София от 26.01.2016 г. /два броя/.2016-04-01 16:51:50
000012016001300042016-04-01 16:51:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и обявление за процедура за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство ”Русалка” гр. Априлци” , община Априлци, област Ловеч2016-04-01 16:51:51
000012016001300082016-04-14 10:50:52решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна 2016-04-14 10:51:06
000012016001300102016-04-14 10:50:52решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеПроменени приложения към променената документация в word формат2016-04-14 10:51:17
000012016001300092016-04-14 11:43:28решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеПроменена документация pdf формат.2016-04-14 11:43:35
000012016001300112016-05-31 13:55:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от 31.05.2016 г.от заседание на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на предложения в открита процедура по възлагане на обществена поръчка за Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - РУСАЛКА” ГР. АПРИЛЦИ, ОБЩ. АПРИЛЦИ, ОБЛ. ЛОВЕЧ, ведно с приложен към него списък с представените документи от участниците, неразделна част от протокола.2016-05-31 13:55:59
000012016001300122016-05-31 13:59:37ДРУГООт инж. Полина Симеонова Митова – председател на комисията назначена със Заповед № I – 3 - 568/31.05.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите – гр. Ловеч, за разглеждане, оценяване и класиране на предложения в открита процедура по възлагане на обществена поръчка „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - РУСАЛКА”, ГР. АПРИЛЦИ ОБЩ. АПРИЛЦИ, ОБЛ. ЛОВЕЧ”. УВЕДОМЯВАМЕ, ВИ ЧЕ НА 06.06.2016 Г. ОТ 13:00 ЧАСА в сградата на РДГ – Ловеч, находяща се на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 56, ет.3, ще се извърши отваряне на ценовите оферти, което ще бъде публично, при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП /отм./.Съобщение по чл. 69а, ал.3 от ЗОП /отм./, във връзка с §18 от ПЗР на ЗОП /обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г. в сила от 15.04.2016 г./ 2016-05-31 13:59:44
000012016001300132016-06-07 10:32:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от 06.06.2016 г. от заседание на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на предложения в открита процедура по възлагане на обществена поръчка за Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - РУСАЛКА”, ГР. АПРИЛЦИ, ОБЛ. ЛОВЕЧ.2016-06-07 10:32:54
000012016001300142016-06-07 10:35:04ДРУГОРешение № І - 3 - 607/07.06.2016 г. за класиране на участниците.Решение № І - 3 - 607/07.06.2016 г. за класиране на участниците.2016-06-07 10:35:11
000012016001300152016-06-10 15:38:22ДРУГОРешение № І - 3 - 621/10.06.2016 г. за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № І - 3 - 607/07.06.2016 г.Решение № І - 3 - 621/10.06.2016 г.2016-06-10 15:38:28
000012016001300162016-08-01 11:53:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 15/20.07.2016 г. за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство „Русалка”гр. Априлци”, община Априлци, област Ловеч, ведно със задължителните приложения към него.2016-08-01 11:53:42
000012016001300182018-05-11 08:59:25ДРУГОПриключване на договор за обществена поръчка № 15 от 20.07.2016 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.2018-05-11 08:59:30