Народен театър "Иван Вазов"

Възложител: Народен театър "Иван Вазов"
Име: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗУТ на сградата на Народен театър „Иван Вазов“
Описание: Обследването за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ, трябва да се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 год. за техническите паспорти на строежите и да включва: 1. Установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 2. Даване на предписания и препоръки за изготвяне на проектна документация; 3. Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти (чл.6 , Част Б, т. 1-4 от Наредба № 5/2006 год. за техническите паспорти на строежите) като се определя график и последователност за изпълнението на ремонтни дейности, изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата.3.7.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 59000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000800022017-07-05 15:07:22документация за участие в процедуритеДокументация за участие във възлагането на поръчката2017-07-05 15:08:24
000012017000800032017-07-05 15:07:22ДРУГООбразци на документи за участие във възлагането на поръчкатаОбразци на документи2017-07-05 15:08:24
000012017000800042017-07-05 15:07:22обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-07-05 15:08:25
000012017000900052017-07-19 15:02:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена да разгледа и оцени получените оферти за изпълнение на поръчката2017-07-19 15:02:51
000012017000900062017-09-07 10:52:16договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор за обществена поръчка2017-09-07 10:52:21
000012017000900072017-09-07 10:52:16договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 1 към договор за обществена поръчка2017-09-07 10:52:27
000012017000900082017-09-07 10:52:16договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 2 към договор за обществена поръчка2017-09-07 10:52:32
000012017000900092017-09-07 10:52:16договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 3 към договор за обществена поръчка2017-09-07 10:52:37