Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: „Закупуване на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, шредери и външен твърд диск“ с четири обособени позиции
Описание: „Закупуване на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, шредери и външен твърд диск“. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническите спецификации, които са неразделна част от настоящата документация. Възложителят разделя поръчката на 4 (четири) обособени позиции, като всеки участник може да участва за една, повече или всички обособени позиции, описани в Техническата спецификация. Обособени позиции: Обособена позиция 1 с предмет „Закупуване на 3 броя компютърни конфигурации“, Обособена позиция 2 с предмет „Закупуване на 3 броя мултифункционални устройства“, Обособена позиция 3 с предмет „Закупуване на 3 броя шредери“, Обособена позиция 4 с предмет „Закупуване на 3 броя външен твърд диск“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 12150.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002500012019-01-11 16:07:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-01-11 16:09:20
000012019002500022019-01-11 16:07:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-01-11 16:09:21
000012019002500042019-01-11 16:07:49ДРУГООПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП 2019-01-11 16:09:21
000012019002500052019-01-11 16:07:49ДРУГООПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП 2019-01-11 16:09:22
000012019002500062019-01-11 16:07:49ДРУГОТехническа спецификация обособена позиция 1 с предмет „Закупуване на 3 броя компютърни конфигурации“Техническа спецификация обособена позиция 1 с предмет „Закупуване на 3 броя компютърни конфигурации“2019-01-11 16:09:22
000012019002500072019-01-11 16:07:49ДРУГОТехническа спецификация обособена позиция 2 с предмет „Закупуване на 3 броя мултифункционални устройства“Техническа спецификация обособена позиция 2 с предмет „Закупуване на 3 броя мултифункционални устройства“2019-01-11 16:09:23
000012019002500082019-01-11 16:07:49ДРУГОТехническа спецификация обособена позиция 3 с предмет „Закупуване на 3 броя шредери“Техническа спецификация обособена позиция 3 с предмет „Закупуване на 3 броя шредери“2019-01-11 16:09:23
000012019002500092019-01-11 16:07:49ДРУГОТехническа спецификация обособена позиция 4 с предмет „Закупуване на 3 броя външен твърд диск“Техническа спецификация обособена позиция 4 с предмет „Закупуване на 3 броя външен твърд диск“2019-01-11 16:09:24
000012019002500102019-01-11 16:07:49ДРУГООБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ2019-01-11 16:09:24
000012019002500112019-01-11 16:07:49ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП2019-01-11 16:09:24
000012019002500122019-01-11 16:07:49ДРУГОобразец на договоробразец на договор2019-01-11 16:09:25
000012019002600132019-02-05 17:17:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията2019-02-05 17:17:17
000012019002600142019-02-15 17:38:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията2019-02-15 17:38:26
000012019002600152019-02-21 17:06:30ДРУГОПротокол от дейността на комисията.Протокол №32019-02-21 17:06:36
000012019002600162019-03-07 18:05:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №42019-03-07 18:05:37
000012019002600172019-03-07 18:06:40ДРУГОДоклад от дейността на комисиятадоклад от дейността на комисията2019-03-07 18:06:48
000012019002600182019-03-07 18:08:12ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2019-03-07 18:08:19
000012019002600192019-03-08 09:50:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №42019-03-08 09:50:51
000012019002600202019-03-11 14:11:47ДРУГОРешение №ФО-91-01-012/11.03.2019г. за изменение на решение №ФО-91-00-979/07.03.2019г. Решение по чл. 22, ал. 8 от ЗОП (за изменение на решение)2019-03-11 14:11:52
000012019002600212019-04-16 12:00:41ДРУГОРешение №ФО-91-01-587/16.04.2019г.Решение по чл. 22, ал. 8 от ЗОП (за изменение на решение)2019-04-16 12:00:54
000012019002600222019-04-16 15:26:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-23 от 16.04.20192019-04-16 15:27:27
000012019002600232019-04-25 14:39:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-28-24.04.20192019-04-25 14:40:06
000012019002600242019-05-10 12:48:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-31/08.05.2019г.2019-05-10 12:49:02
000012019002600252019-05-10 12:50:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-30/08.05.2019г.2019-05-10 12:50:10