НЧ "Иван Вазов-1872"

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019000205600-2019-00010002Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр. Берковица в изпълнение на проект "Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за модернизация нанародно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица“, договор за БФП №12/07/2/0/00866/ 10.10.2017 г. с ДФЗ за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на озвучителна техника за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица ; Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”; Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”. Описание на дейностите включени в предмета на поръчката по обособените позиции, както и описание на оборудването и обзавеждането е посочено в Обявлението за поръчката. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана и регламентирана в техническата спецификация по обособени позиции, неразделна част от Документацията за участие в процедурата.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена296197.0644115800BG3122019-01-11 16:13:582019-02-27 17:00:002019-01-14 11:50:23296197.06
000012018000105600-2018-00010001Доставка и монтаж на оборудване и обзвеждане за модернизация на Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица по проект "Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица договор №12/07/2/0/00866/ 10.10.2017 г. с ДФЗ за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на озвучителна техника за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица ; Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”; Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена296197.0644115800BG3122018-03-13 17:36:462018-04-19 17:00:002018-03-16 13:53:32296197.06