НЧ "Иван Вазов-1872"

Възложител: НЧ "Иван Вазов-1872"
Име: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за модернизация на Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр. Берковица."
Описание: Доставка и монтаж на оборудване и обзвеждане за модернизация на Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица по проект "Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица договор №12/07/2/0/00866/ 10.10.2017 г. с ДФЗ за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на озвучителна техника за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица ; Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”; Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 296197.06 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000100032018-03-16 13:52:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-03-16 13:53:33
000012018000100052018-03-16 13:52:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-03-16 13:53:34
000012018000100062018-03-16 18:42:50документация за участие в процедуритеДокументация за участие, методика за оценка на офертата и техическа спецификация2018-03-16 18:43:06
000012018000100072018-03-16 18:42:50ДРУГООбразциОбразци2018-03-16 18:43:11
000012018000100082018-03-16 18:42:50ДРУГОЕЕДОП в електронен вариантЕЕДОП в електронен вариант2018-03-16 18:43:17
000012018000100092018-03-16 18:42:50ДРУГОСхемаСхема2018-03-16 18:43:22
000012018000100102018-03-16 18:42:50ДРУГОПроект на договорПроект на договор2018-03-16 18:43:28
000012018000100112018-03-16 18:42:50ДРУГОПредварителен контролПредварителен контрол2018-03-16 18:43:33
000012018000100122018-03-26 11:26:52ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-03-26 11:27:06
000012018000100132018-03-27 09:53:40документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата-Промяна2018-03-27 09:53:52
000012018000100142018-03-27 09:53:40ДРУГООбразци-ПромянаОбразци-Промяна2018-03-27 09:53:58
000012018000100182018-03-27 10:01:29ДРУГОЕЕДОП в електронен вариант-ПромянаЕЕДОП в електронен вариант-Промяна2018-03-27 10:01:35
000012018000100192018-03-27 10:01:29ДРУГОСхема-ПромянаСхема-Промяна2018-03-27 10:01:42
000012018000100202018-03-27 10:01:29ДРУГОПроект на Договор-ПромянаПроект на Договор-Промяна2018-03-27 10:01:48
000012018000100212018-04-13 16:36:18ДРУГОРешение за прекратяване на процедуратаРешение за прекратяване на процедурата2018-04-13 16:36:23
000012018000100222018-05-10 09:10:02ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-05-10 09:10:11