НЧ "Иван Вазов-1872"

Възложител: НЧ "Иван Вазов-1872"
Име: Доставка на оборудване и обзавеждане за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр. Берковица по проект 12/07/2/0/00866 по ПРСР 2014-2020 г. по обособени позиции
Описание: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр. Берковица в изпълнение на проект "Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за модернизация нанародно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица“, договор за БФП №12/07/2/0/00866/ 10.10.2017 г. с ДФЗ за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на озвучителна техника за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица ; Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”; Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”. Описание на дейностите включени в предмета на поръчката по обособените позиции, както и описание на оборудването и обзавеждането е посочено в Обявлението за поръчката. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана и регламентирана в техническата спецификация по обособени позиции, неразделна част от Документацията за участие в процедурата.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 296197.06 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019000200012019-01-14 11:48:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение №ОП-1/2019-01 от 11.01.2019 г. за откриване на процедурата2019-01-14 11:50:24
000012019000200022019-01-14 11:49:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-01-14 11:50:24
000012019000200032019-01-16 11:53:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-01-16 11:53:49
000012019000200042019-01-16 11:55:28документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-01-16 11:55:39
000012019000200052019-01-16 11:56:42документация за участие в процедуритеМетодика за определяне на комплексна оценка на офертите2019-01-16 11:56:48
000012019000200062019-01-16 11:58:33документация за участие в процедуритеОбразци2019-01-16 11:58:38
000012019000200072019-01-16 12:01:22документация за участие в процедуритеEEDOP obr 2_chitalishte в "PDF" формат2019-01-16 12:01:29
000012019000200082019-01-16 12:04:45документация за участие в процедуритеEEDOP obr2_chitalishte в "XML" и "PDF" формат2019-01-16 12:04:51
000012019000200092019-01-16 12:06:10документация за участие в процедуритеПроект на Договор2019-01-16 12:06:17
000012019000200102019-01-16 12:07:14ДРУГОСхемаСхема2019-01-16 12:07:20
000012019000200112019-01-16 12:07:50ДРУГОСхемаСхема2019-01-16 12:07:56
000012019000200122019-01-16 12:08:28ДРУГОСхемаСхема2019-01-16 12:08:34
000012019000200132019-01-16 12:09:32ДРУГОРегистрационна форма за предварителен контролРегистрационна форма за предварителен контрол2019-01-16 12:09:38
000012019000200142019-02-01 16:03:46разясненията по документациите за участиеРазяснение по чл. 33 от ЗОП с изх.№112 от 01.02.2019 г. 2019-02-01 16:03:52
000012019000200152019-02-19 14:06:16разяснения по процедуратаПисмено разяснение до всички заинтересовани лица по чл. 33 от ЗОП2019-02-19 14:06:27
000012019000200162019-02-19 14:08:13разяснения по процедуратаПисмено разяснение до всички заинтересовани лица по чл. 33 от ЗОП2019-02-19 14:08:24
000012019000200172019-03-27 14:55:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 с вх. № 125 от 27.03.2019 г.2019-03-27 14:55:32
000012019000200182019-06-14 16:46:06ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценови офертиСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценови оферти2019-06-14 16:46:11
000012019000200192019-07-31 14:30:10протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол №2 с вх. №139 от 26.07.2019 г.2019-07-31 14:30:17
000012019000200202019-07-31 14:31:24протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 3 с вх. №140 от 26.07.2019 г.2019-07-31 14:31:30
000012019000200212019-07-31 14:32:39протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 4 с вх. №141 от 26.07.2019 г.2019-07-31 14:32:51
000012019000200242019-07-31 14:40:10ДРУГОДоклад с вх. № 142 от 26.07.2019 г.Доклад2019-07-31 14:40:20
000012019000200252019-07-31 14:41:07решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение №173 от 31.07.2019 г.2019-07-31 14:41:15
000012019000200262019-10-25 10:31:38ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 10:31:44
000012019000200272019-10-25 10:32:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор ОП12019-10-25 10:33:06