Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201500082015ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-03-25 14:24:29 2015-03-25 14:24:49 
000012015000105024-2015-0005ОП-2015-0005Обществената поръчка с предмет "Доставка на топлинна енергия на административната сграда на Министерство на туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ №1“ се възлага за продажба на топлинна енергия между топлопреносно предприятие и клиент на топлинна енергия за небитови нужди при общи условия въз основа на писмен договор между страните в съответствие с изискванията на чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 38, т. 2 от Наредба №16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Общите условия по договорите следва да са одобрени от оправомощения орган по чл. 21, ал. 1 т. 4 ЗЕ - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), а редът и техническите условия за топлоснабдяване, неговото прекратяване и спиране на топлоподаването да бъдат определени при условията на Наредба №16-334/06.04.2007 г. Чрез доставката трябва да бъдат осигурени необходимите температурни условия като елемент на работната среда за служителите, работещи в сградата, предоставена за ползване на Министерство на туризма. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена   2015-03-05 15:29:07 2015-03-05 15:34:010.00
0000120150029687225РД-02-27-56Съпътстваща реклама в рамките на международното туристическо изложение IGTM на о-в Тенерифе от 5 до 8 октомври 2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-09-12 09:42:36 2015-09-15 16:37:090.00
0000120150031690770РД-02-27-62 "Изпълнение на реклама на туристическа дестинация България по време на Европейското първенство по волейбол в София и Варна, в периода 9 - 18 октомври 2015 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-06 15:01:07 2015-10-06 15:05:140.00
0000120150032691494 РД-02-27-64„Съпътстваща реклама в рамките на 88-те награди „Оскар“ за чуждоезичен филм на Американската филмова академия“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-08 16:45:15 2015-10-09 10:43:430.00
0000120150033693927РД-02-27-56Представяне и обучение относно практическото прилагане на изработената пътна карта за изпълнение на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България в периода 2014-2030 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-23 15:03:00 2015-10-23 15:07:000.00
00001201600540007Т-РД-27-31Aктуализиране на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и изготвяне на план за действие към неяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена100000.0079411100BG32016-04-08 16:51:432016-05-20 17:00:002016-04-15 17:19:400.00
00001201801499053189Т-РД-27-47Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена70000.00  2016-05-13 13:09:122016-05-20 17:00:002016-05-13 19:19:280.00
0000120160059T-РД-28-49„Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на туризма”, Обособена позиция № 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ (по рамкови споразумения, подписани от ЦООП)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена9300.00  2016-05-13 14:35:472016-05-18 17:00:002016-05-13 14:38:230.00
0000120170081Организиране участието на МинистОрганизиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение "Ваканция и Спа Експо" 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2017-01-19 14:38:19 2017-01-20 16:01:310.00
000012018014005024-2018-0012Т-РД-27-83Предоставяне на удостоверителни и квалифицирани удостоверителни услугиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена120000.0079132100 2018-06-22 15:26:12 2018-06-22 17:13:550.00
00001201700929062257Т-РД-27-7Избор на външен експерт - културен туризъм по проект "Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България, GRO/SME/16/C/071-TourismПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена2.0079421000 2017-02-20 15:11:042017-03-27 17:30:002017-03-13 14:09:542.00
000012019017405024-2019-0009Т-РД-27-41„Извършване на две проучвания в рамките на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на проучване за фестивалите в общия контекст на туристическото развитие на Дунавския регион“; Обособена позиция № 2 „Извършване на проучване за развитието на круизния туризъм в Дунавския регион“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена70.0079300000BG2019-06-04 11:23:032019-07-30 17:30:002019-06-27 11:14:5170.00
00001201500359047100РД-02-27-69Закупуване на 100 бр. USB флаш памет, свързани с дейности по осигуряване на публичност на проект „Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейски политики в областта на туризма”, изпълняван от Министерството на туризма по Договор № А13-22-53 от 28.05.2014 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30234600 2015-10-26 17:03:332015-11-06 17:00:002015-10-26 17:13:271575.00
0000120200191Т-39-00-2Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устраойства за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена3000.00 BG4112020-02-28 16:25:342020-05-12 23:59:002020-04-30 17:28:133000.00
000012016006005024-2016-0009Т-РД-27-49Анализ на съвременните тенденции, свързани с движението на туристопотоци от Германия, Румъния към България и на пътуванията на българи в страната (анализ на търсенето, анализ на нуждите и ограниченията и др.). Анализ на медийния и туристическия пазар и индентифициране на „ключови фигури“, които имат интерес към устойчив туризъм и ЕДЕН теми или към България, като туристически пазар или представляват туроператорска фирма / медия/ или он-лайн блог с широкообхватно влияние на съответния специфичен пазар (Германия, Румъния и България). ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена4890.0071620000 2016-06-03 10:33:282016-06-24 17:00:002016-06-03 10:49:464890.00
00001201600529049738T-РД-27-9Изготвяне на Проект на тарифа за таксите, които се събират при предоставяне на административни услуги по Закона за туризма, финансова обосновка и финансова оценка на въздействието на акта на общинските бюджети, респективно върху държавния бюджетПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 79140000 2016-01-08 10:07:492016-02-02 17:00:002016-01-20 14:12:575000.00
000012017011805024-2017-0027T-РД-27-74Организиране на участието на Министерство на туризма на фестивала „Вино и храна“ 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена 79341000 2017-12-06 11:25:16 2017-12-12 16:10:235000.00
0000120200193Т-39-00-3Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена5100.00 BG4112020-04-30 00:15:00 2020-05-04 11:47:435100.00
000012019018705024-2019-0020Т-РД-27-74„Провеждане на рекламна кампания в платформата iLoveBulgaria, с цел промотиране на българските ЕДЕН дестинации, в изпълнение на проект GRO/SME/17/C/095 „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България - III издание”, финансиран по програма COSME на ЕС“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена5800.00  2019-10-31 19:23:49 2019-11-01 15:22:215800.00
0000120200192Т-39-00-4Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена6500.00 BG4112020-04-30 00:09:57 2020-05-04 11:47:506500.00
0000120170093Сключване на индивидуални договори по рамкови споразумения на ЦООП, с предмет: „Доставка на копирна хартия за Министерството на туризма“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена6800.00  2017-05-23 16:08:23 2017-05-23 16:46:426800.00
0000120170102Участие на Министерството на туризма на фестивала "Празници на изкуствата Аполония 2017 г." /26 август - 05 септември 2017 г., град Созопол/ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00  2017-07-07 09:34:10 2017-07-31 12:19:0810000.00
0000120170105Участие на Министерството на туризма на фестивал на фолклорната носия "Жеравна 2017", 18-20 август, местност ДобромерицаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00  2017-07-25 10:40:44 2017-07-31 17:28:2010000.00
000012018013105024-2018-0007Т-РД-27-51Изготвяне на документи във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EООБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена10000.0071620000BG4112018-04-18 16:28:392018-05-31 17:30:002018-04-30 10:37:4610000.00