Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000105024-2015-0005ОП-2015-0005Обществената поръчка с предмет "Доставка на топлинна енергия на административната сграда на Министерство на туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ №1“ се възлага за продажба на топлинна енергия между топлопреносно предприятие и клиент на топлинна енергия за небитови нужди при общи условия въз основа на писмен договор между страните в съответствие с изискванията на чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 38, т. 2 от Наредба №16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Общите условия по договорите следва да са одобрени от оправомощения орган по чл. 21, ал. 1 т. 4 ЗЕ - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), а редът и техническите условия за топлоснабдяване, неговото прекратяване и спиране на топлоподаването да бъдат определени при условията на Наредба №16-334/06.04.2007 г. Чрез доставката трябва да бъдат осигурени необходимите температурни условия като елемент на работната среда за служителите, работещи в сградата, предоставена за ползване на Министерство на туризма. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена   2015-03-05 15:29:07 2015-03-05 15:34:010.00
000012015000405024-2015-0006ОП-2015-0006Обособена позиция 1 „Анализ на резултатите и ефекта от организираните и проведените борси и изложения и провежданите в страната експедиентски турове в последните 3 години" Обособена позиция 2 „Проучване на мнението и нагласите на потенциалните участници в планираните международни туристически изложения и експедиентски турове Обособена позиция 3 „Разработване и прилагане на система за оценка на ефективността на провежданите международни изложения и експедиентски турове"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 79310000, 71241000 2015-03-16 10:15:372015-04-14 17:30:002015-03-16 10:26:07100000.00
0000120150005655608РД-02-27-21„Организиране на поредица от събития за България сред туристическия бранш и медии по време на маждународното туристическо изложение Intourmarket’2015 /14-17.03.2015 г./, град Москва, Руска Федерация“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-03-20 16:59:312015-03-20 16:00:002015-03-20 17:20:3519100.00
0000120150007655613РД-02-27-13„Организиране на съпътстващи събития в рамките на национално участие на България на Международното туристическо изложение MITT /18-21.03.2015 г./ в град Москва, Руска Федерация”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-03-20 17:18:042015-03-20 14:00:002015-03-20 17:20:4218500.00
00001201500082015ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-03-25 14:24:29 2015-03-25 14:24:49 
000012015000905024-2015-0009РД-02-27-25Тази обществена поръчка се провежда по дейност 4 „Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари” в изпълнение на проект № BG161PO001/3.3-01/2008/001-10 ”Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Дейност 4 „Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари” адресира липсата на достатъчна, надеждна и актуална информация за действителното туристическо търсене. Тя се състои от проучвания на чуждестранните и български туристи, посещаващи страната през различни сезони на годината.Мотивация и удовлетвореност на чуждестранните туристи на възраст над 15г.,посетили България през сезон ЛЯТО‘15 с цел почивка и туризъм.проучване на посещения на туристи извън сезона Пролет 2015 г.Проучване на български и чуждестранни туристи, практикуващи специализирани видове туризъм, а имено: екологичен туризъм, в това число зелен, алтернативен, биопродукти, балнео/спа туризъм, селски туризъм, планински туризъм -проучване на посещения на туристи извън сезона Есен 2015 г. Проучване на български и чуждестранни туристи, практикуващи специализирани видове туризъм, а имено: екологичен туризъм, в това число зелен, алтернативен, биопродукти, балнео/спа туризъм,селски туризъм, планински туризъм;проучване на четири нови генериращи пазара, притежаващи потенциал за специализирани видове туризъм, а именно Австрия, Израел, Италия, Китай и изготвяне на 4 маркетингови стратегии за всеки от пазарите от интересОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена   2015-03-25 15:16:562015-05-05 17:30:002015-03-25 15:17:30753000.00
000012015001505024-2015-0010РД-02-28-50 от 25.05.2015 г."Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерството на туризма" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. "Съборна" № 1 и Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09310000 2015-05-20 14:59:20 2015-05-26 10:53:1052000.00
000012015001905024-2015-0011РД-02-27-42/17.06.2015 г.Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение WTM’ 2015 в Лондон ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 391541100,79341400 2015-06-17 18:47:432015-07-15 17:00:002015-06-18 14:11:15280000.00
00001201500239043745РД-02-27-45„Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии“ с три обособени позиции:Позиция 1 „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Германия, Чехия, Словакия, Полша“Позиция 2 „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Русия, Беларус, Молдова и Украйна“ Позиция 3 „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Македония, Сърбия, Румъния и Турция“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 63515000, 63516000 2015-07-10 11:56:062015-07-21 16:30:002015-07-10 13:25:4060000.00
00001201500259044023РД-02-27-48Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуги по дизайн, предпечат, печат и поставяне на рекламни пана за съоръжения тип „Билборд“, „Ракета“ и „Ситилайт“ за нуждите на кампания, организирана от Министерство на туризма.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 79341400 2015-07-20 17:52:002015-07-29 17:00:002015-07-20 18:02:0420000.00
0000120150025680108РД-02-27-50Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода септември – ноември 2015 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 39154100;79341400 2015-07-30 15:24:442015-09-01 17:00:002015-07-31 10:45:45225000.00
00001201500289041114РД-02-27-31Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия за нуждите Министерство на туризма” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия“ в сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ № 1“; Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия“ в сградата на Министерството на туризма в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09310000 2015-04-23 16:27:17 2015-04-23 16:36:0147000.00
00001201500289041124РД-02-27-32Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на туризма с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма"; Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 30192000 2015-04-23 19:07:01 2015-04-23 19:12:4150000.00
00001201500289041814РД-02-27-34Доставка на тонери за копирни и печатащи устойства с различни марки за Министерство на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 30121000, 30121200 2015-05-15 17:34:19 2015-05-15 17:54:0640000.00
00001201500289042448РД-02-28-52Изработка на рекламни сувенири с информация за рекламна кампания по проект: "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи Паневропейски телевизионни канали"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79340000 2015-06-03 15:05:42 2015-06-03 15:26:4220000.00
00001201500289042632РД-02-27-39/09.06.2015 г.Цялостна организация на събитие - Туристически панаир „България – Традиции и култура“ в гр. Париж, Франция представящo България като културна и туристическа дестинацияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги затворена 39154100, 79341400 2015-06-09 13:50:48 2015-06-09 13:54:43130000.00
00001201500289043790РД-02-27-46Обучение на служителите от Министерството на туризма по специализиран английски език за работещите в сферата на туризма и обучение по руски езикПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 80511000 2015-07-10 17:43:132015-07-21 17:00:002015-07-13 17:38:5741540.00
00001201500299045698РД-02-27-55„Извършване на куриерски услуги в страната и чужбина за обезпечаване дейността на Министерството на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 64120000 2015-09-07 17:34:072015-09-16 17:00:002015-09-07 17:45:1434000.00
0000120150029687225РД-02-27-56Съпътстваща реклама в рамките на международното туристическо изложение IGTM на о-в Тенерифе от 5 до 8 октомври 2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-09-12 09:42:36 2015-09-15 16:37:090.00
0000120150031690770РД-02-27-62 "Изпълнение на реклама на туристическа дестинация България по време на Европейското първенство по волейбол в София и Варна, в периода 9 - 18 октомври 2015 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-06 15:01:07 2015-10-06 15:05:140.00
0000120150032691494 РД-02-27-64„Съпътстваща реклама в рамките на 88-те награди „Оскар“ за чуждоезичен филм на Американската филмова академия“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-08 16:45:15 2015-10-09 10:43:430.00
0000120150033693927РД-02-27-56Представяне и обучение относно практическото прилагане на изработената пътна карта за изпълнение на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България в периода 2014-2030 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-23 15:03:00 2015-10-23 15:07:000.00
00001201500359047100РД-02-27-69Закупуване на 100 бр. USB флаш памет, свързани с дейности по осигуряване на публичност на проект „Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейски политики в областта на туризма”, изпълняван от Министерството на туризма по Договор № А13-22-53 от 28.05.2014 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30234600 2015-10-26 17:03:332015-11-06 17:00:002015-10-26 17:13:271575.00
00001201500369044455РД-02-27-51Предмет на услугата е предоставяне и ползване на стационарни телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за абонатите на Възложителя, съгласно списъка на телефонните постове. Изискване на Възложителя е наличие на непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване на клиентите. Телефонните услуги да бъдат предоставени на адресите на Възложителя. В предмета на поръчката се включва осигуряване на комплексна услуга, включваща фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, телефонна централа и телефонни апарати към нея, позволяващи реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България за всички телефонни абонати на Възложителя. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 64211000 2015-07-31 18:04:521970-01-01 02:00:002015-07-31 18:15:1945000.00
00001201500369044951 РД-02-27-54Доставка на автомобилно гориво, чрез карти з абезналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобилПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09134200 2015-08-17 15:53:231970-01-01 02:00:002015-08-17 18:23:0046000.00