Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Доставка на топлинна енергия в административната сграда на Министерство на туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1
Описание: Обществената поръчка с предмет "Доставка на топлинна енергия на административната сграда на Министерство на туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ №1“ се възлага за продажба на топлинна енергия между топлопреносно предприятие и клиент на топлинна енергия за небитови нужди при общи условия въз основа на писмен договор между страните в съответствие с изискванията на чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 38, т. 2 от Наредба №16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Общите условия по договорите следва да са одобрени от оправомощения орган по чл. 21, ал. 1 т. 4 ЗЕ - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), а редът и техническите условия за топлоснабдяване, неговото прекратяване и спиране на топлоподаването да бъдат определени при условията на Наредба №16-334/06.04.2007 г. Чрез доставката трябва да бъдат осигурени необходимите температурни условия като елемент на работната среда за служителите, работещи в сградата, предоставена за ползване на Министерство на туризма.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000100022015-03-05 15:31:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2015-03-05 15:34:02
000012015000100022015-03-16 10:32:06становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 2015-03-16 10:34:48
000012015000100032015-12-15 15:59:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПДоговор2015-12-15 15:59:15