Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
26-02-14/22.11.2019ЦСМП-ЛОВЕЧПокана(пазарно проучване) за представяне на ценови оферти за "Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника за нуждите на "ЦСМП -Ловеч"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворенаBG31504.12.2019 16:00:000.00
947577РД 05-821/04.12.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет „Транспортиране на деца търсещи закрила, настанени в центровете на ДАБ при МС от и до училище и участие на търсещите закрила в културни дейности“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиприключена60130000BG41113.01.2020 17:00:00149320.00
92-00-43792-00-437Община Никола Козлево„Авторски надзор за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена71312000BG33309.12.2019 17:00:009115.00
00637-2019-00052019-10Община Сатовча„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствовъзложена45233252BG41311.12.2019 17:00:001111957.50
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВдоставка на стоки по четири обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция – за доставка на 20 броя компютърни станции със технически параметри съгласно Приложение № 2 на [...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключенаBG42102.12.2019 17:00:0058800.00
01387-2019-001001387-2019-0010Община Никола Козлево„Строителен надзор за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугипрекратена71521000BG33312.12.2019 17:00:0021950.21
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВИзбор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за ра[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена 19.11.2019 17:00:0037734.20
00307-2019-004016.00-194/19.11.2019г.Община КозлодуйУпражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугипрекратена71521000BG31319.12.2019 17:00:000.00
949462РД-05-857/16.12.2019г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по двадесет обособени позиции ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиприключена79500000BG41124.01.2020 17:00:00480000.00
00349-O-0019Българско национално радио„Авариен ремонт на сградата на БНР за Лентохранилище – Боровец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворенаBG41221.11.2019 17:00:00269592.94
7124800026.00-584/15.11.2019г.Община Козлодуй„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй, община Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложенаBG31320.11.2019 17:00:0010300.00
946166РД-05-787/26.11.2019г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Закупуване на нова техника за осигуряване работата на ДАБ при МС“, по четири обособени позиции Обособена позиция № 1: „Сървъри и комуникационно оборудване“ Обособена позиция №[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиприключена30000000BG41118.12.2019 17:00:00269800.00
90945112019-0024Българска национална телевизияИзработка на дизайн, нови интернет сайтове на БНТ и мобилно приложениеПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключена72415000BG41125.11.2019 17:00:0069900.00
00182-2019-001000182-2019-0010ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Специализиран превоз на учители през 2020 г. с 4 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена позиция №2: Шумен-Борци-Ясенково-Шумен; Обособена позиция №3: Шумен-Осенов[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена60130000BG33302.12.2019 16:30:00190444.00
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВОбособена позиция № 1 „Доставка на 40 броя компютърни конфигурации за нуждите на Регионална здравна инспекция Пловдив /РЗИ/"; Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой NAS устройство[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкипрекратенаBG42122.11.2019 17:00:0058800.00
01387-2019-0009 01387-2019-0009Община Никола Козлево„Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилит[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствопрекратена45233252BG33313.12.2019 17:00:001127472.78
26.00-576/11.11.2019г.Община Козлодуй"Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена90620000BG31315.11.2019 17:00:0021666.66
909562624-00-28/30.12.2019 г.МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАЗастраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културатаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугипрекратена66515200 14.01.2020 17:30:000.00
00349-2020-00012020-0001Българско национално радио„Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали – офис материали“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена30192000; 30197640-4; 30197643-5BG27.01.2020 17:00:0090000.00
00349-2019-00182019-0018Българско национално радио„Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена72318000BG41103.12.2019 17:00:00250000.00
00182-2019-000900182-2019-0009ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2020 година“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена90600000, 90620000, 90630000BG33326.11.2019 16:30:00105250.00
00661-2020-0002ЗОП-15-00/11/12.01.2020г.Община Белене Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улици "Милан Василев", "Петко Д. Петков", "Рила" и на ул."Фердинанд Дечев“ в участъка от о.т. 647 през о.[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена71520000BG31423.01.2020 17:00:0018500.85
9094284Обява-15-00/270/05.11.2019г.Община БеленеЗимно поддържане и снегопочистване сезон 2019/2020г. на общинска пътна мрежа в община Белене и улици в гр.Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена90620000BG31419.11.2019 17:00:0069999.00
944763РД 05-762/15.11.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Ремонт на сграда в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Овча купел (находяща се в ПИ с идентификатор 68134.4333.14 по плана на гр. София)“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоприключена45000000BG41105.12.2019 17:00:001792439.00
05024-2019-0020Т-РД-27-74Министерство на туризма„Провеждане на рекламна кампания в платформата iLoveBulgaria, с цел промотиране на българските ЕДЕН дестинации, в изпълнение на проект GRO/SME/17/C/095 „Комуникационна кампания за популяризир[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслугиприключена 5800.00