Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
909961716.00-103/12.06.2020г.Община КозлодуйИзготвяне на Общ устройствен план на Община КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена71410000BG31322.06.2020 17:00:0054000.00
01992-2020-0001Средно училище "Черноризец Храбър"Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на Средно у[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворена09134000BG33337000.00
00303-2020-0005Община Велики ПреславДоставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), която се търгува на стокова борса, за нуждите на неделегираните дейности в Община В. Преслав за отплителен с[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворена09134000BG333104000.00
00388-2020-00102020-0011Българска национална телевизия„Доставка на специализирано оборудване и преоборудване за репортажни телевизионни станции (РТС), подвижни телевизионни станции (ПТС) и апаратно студиен комплекс (АСК)“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкипрекратена32320000BG41120.07.2020 17:00:001100000.00
00388-2020-00092020-0010Българска национална телевизия„Доставка на 17 броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на БНТ“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена34110000BG41117.07.2020 17:00:00550000.00
00388-2020-00082020-0009Българска национална телевизия„Доставка, монтаж и инсталация на комутатори, защитни стени, маршрутизатори и софтуер за централизирано управление и наблюдение на мрежата за нуждите на БНТ“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена32420000BG41116.07.2020 17:00:00240000.00
00661-2020-0012ЗОП-15-00/179/12.06.2020г.Община БеленеДоставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниво ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поеман[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкипрекратена09310000BG31403.07.2020 17:00:00250000.00
01387-2020-0003 01387-2020-0003Община Никола Козлево„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обекти: Основен ремонт на ул. „Чолаковка“ и „Основен ремонт на ул. „Братя Драганови“, с. Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена71521000BG33324.06.2020 17:00:006000.00
00388-2020-00072020-0008Българска национална телевизияИзбор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиприключена30199770BG10.07.2020 17:00:00405000.00
909901716.00-92/28.05.2020г.Община Козлодуй"Ремонт покрива на ДГ "1-ви юни" с. Бутан"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоприключена45261000BG31311.06.2020 17:00:0049.00
01387-2020-000201387-2020-0002Община Никола Козлево„Основен ремонт на общински улици“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт на ул. „Чолаковка“, с. Никола Козлево“; Обособена позиция 2: „Основен ремонт на [...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоприключена45233252BG33322.06.2020 17:00:00205800.00
2020/S 103-2475952020/S 103-247595Община Никола Козлево"Частична подмяна на водопровод по ул. "Ана маринова", с. Хърсово, общ. Н. Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45231300BG33321.05.2020 00:00:0051921.00
2020/S 103-2475832020/S 103-247583Община Никола Козлево"Частична подмяна на водопровод по ул. "Батак", с. Пет могили, общ. Н. Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45231300BG33321.05.2020 00:00:0056303.00
2020/S 104-2497872020/S 104-249787Община Никола Козлево"Частична подмяна на водопровод по ул. "Хан Крум", с. Пет могили, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45231300BG33321.05.2020 09:45:0045861.00
00388-2020-00062020-0007Българска национална телевизия„Доставка на данни за телевизионна аудитория и мониторинг на телевизионна програма и реклама и инсталация и поддръжка на софтуер за обработка на доставените данни”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиприключена79320000BG09.07.2020 17:00:00360000.00
012349098949СБРДЦП "Света София" ЕООД„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД“[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложена15894220BG41111.06.2020 16:30:0062611.00
Т-26-К-138Министерство на туризмаВътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз о[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиприключенаBG25.06.2020 23:59:0027900.00
90989012020-O-0001Българско национално радио„Доставка и гаранционна поддръжка на мобилни телефонни апарати за нуждите на БНР“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена32250000BG02.06.2020 17:00:0035000.00
00307-2020-002316.00 - 91/19.05.2020г.Община Козлодуй"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствовъзложена45200000BG31308.06.2019 17:00:0078407.12
909883706-2020ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на твърди горива за нуждите на Община Венец” по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за огрев“ ; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища“ ; [...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена03413000, 09111100, 09111400BG33305.06.2020 16:30:0040707.54
00307-2020-002216.00-88/18.05.2020г.Община КозлодуйУпражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугипрекратена71248000BG3130.00
00661-2020-0011ЗОП-15-00/175/12.06.2020г.Община БеленеИзработване на проект за Общ устройствен план(ОУПО) на община Белене, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост(ОС) на планаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена71410000BG31402.07.2020 17:00:00110600.00
00388-2020-00052020-0006Българска национална телевизияДоставка на софтуер на ефирна автоматизация ADC 1000.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиприключенаBG411129357.26
2020-0005Българска национална телевизия„Аварийни ремонтни дейности по фасадата на техническата сграда на БНТ“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоприключенаBG41113.05.2020 17:00:00234515.00
00303-2020-0004Община Велики ПреславДоставките, предмет на настоящата поръчка, включват доставки по заявки на възложителя, в които са посочени вида и количеството на заявените строителни материали и продукти в зависи[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена44000000BG33326.05.2020 17:00:00230000.00