Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
975417 от 04.05.2020 г.Е-31-00-024205/04.05.2020 г.РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА ДЛС Мазалат - Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена77231400BG34403.06.2020 17:00:00404929.47
00661-2020-0010ЗОП-15-00/144/08.05.2020г.Община БеленеТекущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2020г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоприключена45000000BG31428.05.2020 17:00:0055367.00
00303-2020-0003Община Велики ПреславПовишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Велики Преслав“ финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяванет[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG33321.05.2020 17:00:00460700.89
Т-39-00-3Министерство на туризмаВътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройс[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключенаBG4115100.00
Т-39-00-4Министерство на туризмаВътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройс[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключенаBG4116500.00
01387-2020-000101387-2020-0001Община Никола Козлево„Избор на доставчик за доставка на брашно за хляб за нуждите на община Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключена15612120BG33320.05.2020 16:30:0069930.00
909824605-2020ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Венец“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване н[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена50100000BG33312.05.2020 16:30:0063178.39
00307-2020-002116.00-76/23.04.2020г.Община Козлодуй„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Осво[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугивъзложена71320000BG31314.05.2020 17:00:0052130.00
9Регионална дирекция по горите - ВарнаИзвършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена77231400, 77231900BG33101.06.2020 00:00:00210501.93
00661-2020-0009ЗОП-15-00/136/22.04.2020г.Община БеленеДоставка на специализирана техника, машини, и оборудване за нуждите на Община Белене по 4 обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена42900000BG31401.06.2020 17:00:00861600.00
00307-2020-002016.00-73/21.04.2020г.Община КозлодуйИзбор на изпълнител на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветл[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоприключена45233161BG31314.05.2020 17:00:000.00
9098056Община Велики ПреславПредметът на обществената поръчка включва изпълнение на строеж/ обект ОР по ул."Илия Р.Блъсков" - от ОК 186 до ОК 187 (смяна на водопроводи и водопроводни отклонение, асфалтиране), въз о[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45332200; 45233252BG33323.04.2020 17:00:0052591.67
909798630Община ПървомайПредоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена64212000BG42120.05.2020 17:00:0069990.00
Община ПървомайОбобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
00307-2020-001916.00-64/31.03.2020 г. Община Козлодуй„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Осво[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугипрекратена71320000BG31322.04.2020 17:00:000.00
00307-2020-001816.00-65/31.03.2020 г.Община Козлодуй„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграж[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиприключена71521000BG31321.05.2020 17:00:0011900.00
00307-2020-001716.00 - 62/30.03.2020г.Община Козлодуй"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствопрекратена45200000BG31314.05.2020 17:00:000.00
90977209097720Община Никола Козлево„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключена09111400BG33308.04.2020 17:00:0017550.00
909771916.00-60/27.03.2020г.Община Козлодуй„Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на Община Козлодуй”, разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиц[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключена42900000BG31310.04.2020 17:00:0022990.00
29Община ПървомайЦелта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителни и монтажни работи по основен ремонт на част от съществуващите тротоарни настилки по ул. „Орфей” в участъка от[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG42109.04.2020 17:00:0070000.00
00182-2020-000600182-2020-0006ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2020/2021 г. в община Венец с 4 позиции“: Обособена позиция №1: Венец-Габрица-Венец; Обособена позиция №2: Венец-Черноглавци-Венец; О[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугипрекратена60130000BG33308.06.2020 16:30:0073672.50
90974782020-07Община Сатовча„Ремонт на площадно пространство село Вълкосел, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45000000,45233260,45233262,45111000,...BG41331.03.2020 17:00:00101666.67
00182-2020-000500182-2020-0005ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена43300000BG33307.05.2020 16:30:00125000.00
00307-2020-001516.00-56/20.03.2020г.Община КозлодуйИзграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствопрекратена45236210BG31307.05.2020 17:00:000.00
909744016.00-54/20.03.2020г.Община Козлодуй"Вътрешен ремонт на офиси на Общинска администрация гр. Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоприключена45453000BG31302.04.2020 17:00:0073746.08