Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
02718-2014-0007 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Триград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - СмолянИзбраният за изпълнител ще проектира, монтира и поддържа сигнално-охранителна техника в следните обекти:оръжейна стая, стая на касиер с каса за съхранение на пари и документи и цент[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена28.01.2014 16:30:000.00
04147-2014-0001 Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на наукитеПредмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка, инсталиране и поддръжка на изчислителни ускорители и мрежово оборудване за научно-приложни изследвания“. В предмета на поръч[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена31.01.2014 16:00:000.00
00017-2014-0001 Община БерковицаПредмет на настоящата обществена поръчка е “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG161PO001/4.1-03/2010/069 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВ[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена30.01.2014 16:45:000.00
00026-2013-0053 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД„Доставка на смазочни материали за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена04.02.2023 21:02:500.00
00246-2013-0139 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАДУслуги във връзка с реконструкция на КА-1 и КА-2 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3, съгласно техническо заданиеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договаряневъзложена04.02.2014 15:00:000.00
00311-2014-0001 Агенция по заетосттаВ настоящата обществена поръчка са включени две основни взаимосвързани дейности: Дейност 1: Разработване на методика и процедурни правила за функционирането на 10 броя кариерни цен[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена13.02.2014 17:30:000.00
00407-2013-0001 Централна библиотека на Българската академия на науките /БАН/Абонамент за период от една година за достъп до научна електронна литература (бази данни), посочени по вид в поканата за участие.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениепрекратена04.02.2023 21:02:500.00
00435-2014-0001 "Софийска вода" АДИнженеринг с предмет: „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ) в с. Войняговци, СО – I етап”, включително работно проектиране, изграждане на ЛПСОВ и дове[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена17.02.2014 09:00:000.00
00466-2014-0002 Община Долни ЧифликОбособена позиция 1. «Проект за възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. Шкорпиловци». Прогнозна стойност – до 464 462,96 лв. без вкл. ДДС. Срок за изпълнение – до 90 кален[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена30.01.2014 16:00:000.00
00466-2014-0001 Община Долни ЧифликДоставка на газьол с 0,1 % S за нуждите на община Долни чифликОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена04.02.2023 21:02:500.00
00493-2014-0002 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Тутракан ЕООД" Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на " МБАЛ - Тутракан " ЕООД за срок от 24 месеца.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена04.02.2023 21:02:500.00
00493-2014-0001 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Тутракан ЕООДДоставка на електрическа енергия / ниско напрежение/ за нуждите на " Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан " ЕООД,за срок от една година. Прогнозната стойност на поръчка[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена04.02.2023 21:02:500.00
01243-2013-0001 Спортно училище /СУ/ "Ген. Владимир Стойчев" - СофияОрганизиране на целогодишно столово хранене на учениците от Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев", включващо: 1.Приготвяне на обяд и вечеря в кухненски блок на СУ ”Ген. Владимир Ст[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена11.02.2014 16:00:000.00
01472-2014-0001 Централна лаборатория по приложна физика /ЦЛПФ/ към Българска академия на науките /БАН/ - ПловдивДоставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на: "Високотехнологично оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития с многофункционал[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурапрекратена20.03.2014 16:00:000.00
01562-2014-0001 "Регионално депо за отпадъци - Монтана" ЕООД /Старо наименование - Комунални дейности ЕООД - с. Крапчене, Монтана/Доставка на дизелово гориво за нуждите на " Регионално депо за отпадъци-Монтана" ЕООД чрез "Софийска стокова борса" АД за срок от една годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена04.02.2023 21:02:500.00
04700-2014-0001 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Мед Лайн Клиник" АД - ПловдивПоръчката касае доставка на лекарствени продукти, медицински изделия, общоболнични консумативи, лабораторни рективи и консумативи и дезинфектанти за нуждите на болницата. Пълно о[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедураЧастично възложена и частично прекратена06.03.2014 16:00:000.00