Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
909743404-2020ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец - I етап: Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG33303.04.2020 16:30:00202200.70
966749351/20.03.2020 г.СУ "Христо Ботев"Доставка на учебници и учебни помагала за учениците на СУ "Христо Ботев", гр.Айтос, по обособени позиции ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена22112000BG34130.03.2020 16:00:0045905.00
33Община ПървомайПредмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на общински път PDV 1216 / I-8-Поповица-Б. река/ Първомай, кв. Дебър - Татарево, общ. Първомай. Пълният обхват и изчерпателното избр[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG42127.04.2020 17:00:001692220.00
00307-2020-001616.00 - 55/20.03.2020г.Община Козлодуй"Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР при "Ремонт на уличната мрежа на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиприключена71521000BG31303.06.2020 17:00:0014900.00
90973992020-06Община Сатовча„Надстройка на смесена сграда с офиси и търговски помещения със зала за обществени мероприятия, находяща се в УПИ XXVI-175 , кв.19 по плана на село Сатовча, община Сатовча” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45000000, 45210000BG41331.03.2020 17:00:00120833.33
90973972020-05Община Сатовча„Ремонт на елементите на техническа инфраструктура - съществуващ външен водопровод от събирателна шахта „Косовица" до съществуващ резервоар в ПИ 421, местност „Поглед", землище село Туховища, община Сатовча”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45332200BG41330.03.2020 17:00:0091666.67
90973882020-04Община Сатовча„Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45332200BG41330.03.2020 17:00:00123333.33
00307-2020-001316.00-52/19.03.2020г.Община Козлодуй"Доставка на гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставкиприключена09135100BG313188797.52
00307-2020-001416.00-53/19.03.2020г.Община Козлодуй„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоприключена45112711BG31308.05.2020 17:00:00410393.49
90973769097376Община Никола Козлево„Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево – 2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключена03413000BG33313.04.2020 16:30:0015625.00
806503УС-198/3/18.03.2020 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на ДАБ при МС“ (Военна рампа) по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена39100000BG41130.03.2020 23:59:0018000.00
32Община ПървомайПредметът на поръчката е изпълнение на дейности по „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на Община Първомай и улична мрежа в град Пъ[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена90620000BG42121.05.2020 17:00:00475000.00
90973319097331Община Никола Козлево„Избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена30199770BG33309.04.2020 16:30:0039000.00
00349-2020-00032020-0003Българско национално радио„Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна на служителите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена30199770-8BG04.05.2020 17:00:00420000.00
90973232020-3Община Сатовча„Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча”.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствопрекратена45332200BG41330.03.2020 17:00:00123333.33
31Община ПървомайПредмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на уличен водопровод по ул. "Ст. Стамболов" в участъка от ОТ 443 до ОТ 341 по плана на гр. Първомай, вкл и прилежащите сградни вод[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG42123.04.2020 17:00:001202000.00
90973132020-2Община СатовчаДоставка на 1110 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубо[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложена03413000BG41330.03.2020 17:00:0069375.00
90972539097253Община Никола Козлево„Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2020“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключена09134200, 09132000BG33307.04.2020 16:30:0069000.00
909726003-2020ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец и рехабилитация на площадното пространство пред читалището“ с д[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG33303.04.2020 16:30:00212348.56
00661-2020-0008ЗОП-15-00/99 от 16.03.2020 г.Община БеленеРазработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за превенция и управление на кризисни ситуации - пожари, природни бедствия, аварии и наводнения.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена72320000BG31406.04.2020 17:00:005300.00
00637-2020-00012020-1Община СатовчаДоставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкипрекратена15800000, 39831000BG41302.04.2020 17:00:00237700.00
00057-2020-000100057-2020-0001Община ТвърдицаДоставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Твърдица за срок от 12 (дванадесет) календарни месецаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена09310000BG34206.04.2020 17:00:000.00
28Община Първомайцелта на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг, вкл изпълнение на следните основни дейности: проектиране по изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУ[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG42126.03.2020 17:00:0088500.00
27Община Първомайцелта на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг, вкл изпълнение на следните основни дейности: проектиране по изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУ[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG42126.03.2020 17:00:0093000.00
26Община Първомайцелта на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг, вкл изпълнение на следните основни дейности: проектиране по изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУ[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG42126.03.2020 17:00:00170000.00