Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00307-2020-000816.00-27/14.02.2020г.Община Козлодуй„Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на община Козлодуй, за период от две години”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкивъзложена09100000, 09123000BG31347916.67
00388-2020-00022020-0002Българска национална телевизия"Доставка на течни горива и смазочни материали за служебните автомобили на БНТ"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиприключена091000000BG990000.00
00307-2020-000916.00 - 28/14.02.2020г.Община Козлодуй"Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоприключена45233252BG31309.03.2020 17:00:002120478.77
2020/S 032-0743542020/S 032-074354Община Никола Козлево"Ремонт на Читалище "Напредък - 1957", с. Красен дол, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45442110BG33304.02.2020 00:00:005051.00
00661-2020-0005ЗОП-15-00/62 от 17.02.2020 г.Община БеленеДоставка на специализирана техника, машини, и оборудване за нуждите на Община Белене по 3 обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиЧастично възложена и частично прекратена42900000BG31411.03.2020 17:00:00730464.59
90962352Община Кричим„Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на община Кричим“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена60100000, 60112000BG42117.02.2020 17:00:0021227.50
909621926-02-3/06.02.2020г.ЦСМП-ЛОВЕЧДоставка на резервни части,сервизно обслужване и ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Ловеч по три обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворенаBG31517.02.2020 16:00:000.00
909622116.00-23/06.02.2020г.Община КозлодуйОбследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, съгласно чл. 176б, ал. 2 и чл. 176в от ЗУТ [...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена71324000BG31317.02.2020 17:00:0060000.00
00303-2020-0001Община Велики ПреславДоставките, предмет на настоящата поръчка, включват доставки по заявки на възложителя, в които са посочени вида и количеството на заявените материали в зависимост от конкретно възн[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена31527220; 31530000BG33324.02.2020 17:00:0030000.00
00307-2020-000716.00-20/31.01.2020г.Община Козлодуй„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугиприключена71248000BG3134000.00
00307-2020-000616.00-19/31.01.2020г.Община Козлодуй„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугиприключена71248000BG3139625.23
00307-2020-000516.00-17/29.01.2020г.Община Козлодуй"Доставка на течни горива за зареждане на служебните автомобили на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиприключена09134200, 09132100, 09122000BG313540436.67
00182-2020-000100182-2020-0001ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Специализиран превоз на служители на община Венец за период от две години с маршрут Шумен-Венец-Ясенково и обратно с 2 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена п[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена60130000BG33324.02.2020 16:30:0049896.00
00388-2020-00012020-0001Българска национална телевизия„Доставка на компютърно оборудване за целите на БНТ в три обособени позиции“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкивъзложена30230000BG28.02.2020 17:00:00480000.00
00307-2020-000416.00-9/21.01.2020г.Община Козлодуй„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугипрекратена71248000BG31328.01.2020 17:00:000.00
00661-2020-0004ЗОП-15-00/20 от 19.01.2019 г.Община БеленеИзпълнение на СМР за обект: Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене” по две обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45000000, 45243000, 45236250BG31410.02.2020 17:00:00709550.59
95475826-04-1/17.01.2020ЦСМП-ЛОВЕЧДоставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-ЛовечОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворенаBG3150.00
Т-26-00-7Министерство на туризмаВътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерс[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключенаBG11.02.2020 23:59:0043000.00
Омбудсман на Република БългарияПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проек[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена92111200BG41128.01.2020 17:30:0021600.00
00661-2020-0003ЗОП-15-00/14 от 15.01.2020 г.Община БеленеУпражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект „Изграждане на част Крайдунавски парк „Белене“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена71520000BG31404.02.2020 17:00:008000.00
909585101-2020ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на строите[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложена44000000BG33330.01.2020 16:30:0069482.92
00307-2020-000216.00-6/14.01.2020г.Община Козлодуй„Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствовъзложена45233252BG31303.02.2020 17:00:001666664.00
90958061Община Кричим„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Дом[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиЧастично възложена и частично прекратена09100000, 09132000, 09122000, 09134000, 09211900, 09134200BG42123.01.2020 17:00:0069900.00
00307-2020-000316.00-7/15.01.2020г.Община Козлодуй"Доставка на механизация за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Козлодуй", разделена на обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкивъзложена42900000BG31306.03.2020 17:00:000.00
2020/S 009-0155992020/S 009-015599Община Никола Козлево"Ремонт обществена тоалетна с. Вълнари, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена50760000BG33327.12.2019 00:00:007420.46