Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00026-2014-0025 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАДРехабилитация на системи за възбуждане в 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция №1 – ХГ1,ХГ2 и ХГ3 във ВЕЦ „Тополница“ Обособена позиция №2 – ХГ3 във ВЕЦ „Левски“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00026-2014-0024 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАДПочистване участъците пред водовземната решетка и основния изпускател на язовирната стена на ВЕЦ „Луковит“, във връзка със сключено Рамково споразумение №13РП-419А001-Л01/10.01.2014Г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00027-2014-0004 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД гр. ПазарджикОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00032-2014-0001 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"Текущо юридическо обслужване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на абонаментен принципОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00039-2014-0016 Община ПавликениПредмет на поръчката: Осъществяване на авторски надзор по проект „Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на община Павликени – СПОРТ Павликени”, финансиран по мярка 3[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00041-2014-0007 Община ИвайловградПредмет на възлагане е упражняването на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на сградите на Народно читалище „Проб[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00053-2014-0006 Община СредецИзпълнение на строителни и монтажни работи с обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрив на двуетажна масивна сграда-кметство с.Светлина и обособена позиця 2: Ремонт на п[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00055-2014-0010 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/„Доставка на хлебна пшеница ІІ –Б група, за нуждите на ДА ДРВВЗ”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00056-2014-0023 Община Харманли:”Борсова сделка за периодична доставка на газьол за отопление за организации на общинска издръжка в Община Харманли за отоплителен сезон 2013- 2014г. с прогнозно количество 187 000 литра за един отоплителен сезон”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00062-2014-0017 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/„Доставка на електроенергия - ниско напрежение за нуждите на УНСС и поделения" с местоположение гр. София, гр. Хасково и с. Равда. Обществената поръчка е за срок 3 години и се отнася за [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00062-2014-0013 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/Абонаментна поддръжка на програмни продукти за счетоводството на П"ССО" - УНССОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00073-2014-0034 Община Велико Търново„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖ[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00080-2014-0024 Министерство на здравеопазването /МЗ/„Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00085-2014-0003 Военномедицинска академия /ВМА/„Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонна централа тип AASTRA Matra – М 6501L за нуждите на Многопрофилн[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00087-2014-0086 Столична общинаИзбор на изпълнител за „Изпълнение на дейности за информация и публичност" във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на райо[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00087-2014-0061 Столична общинаАвторски надзор на обект "Изграждане на модулни наблюдателни комплекси-метални кули за разполагане на оборудване за видеонаблюдение за превенция на горски пожари в землището на гр.[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00087-2014-0016 Столична община"Доставка на "условно чиста" вода за напояване на парк "Врана" през 2014 г."ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00097-2014-0006 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/Доставка на горива за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, както следва: - Автомобилен бензин, Дизелово гориво, Газ пропан-бутан и Метан за зареждане на моторн[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00100-2014-0021 Община Правец„Осъществяване на авторски надзор по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Разлив, общ.Правец“, финансиран Договор № 23/321/01400 от 19.12.2013г. по Мярка 321 ”Основни услуги за [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00112-2014-0009 Община БеловоУпражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при извършване на строителни и монтажни работи по проект: „Подобряване на енергийна [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00112-2014-0004 Община БеловоУпражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при извършване на строителни и монтажни работи по проект: Създаване на Център за време[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00112-2014-0003 Община БеловоУпражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при извършване на строителни и монтажни работи по проект: "Обновяване на туристическа[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00112-2014-0002 Община БеловоУпражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при извършване на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция на вътрешна[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00115-2014-0010 Община РусеИзпълнението на авторски надзор и изготвяне на екзекутивна документация при изграждането на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на те[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00
00118-2014-0015 Община Сливен"Проучване, подготовка, процесуално представителство и защита с предмет: предприемане на процедури, исково и/или арбитражно производство по Арбитражен съд пред БТПП по разваляне на [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление04.02.2023 19:52:160.00