Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00001-2014-0006 Икономически университет - ВарнаДоставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна по Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност н[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедураЧастично възложена и частично прекратена06.08.2014 16:00:000.00
00001-2014-0005 Икономически университет - ВарнаУслуга свързана с произведение на изкуството с код - 92311000 за "Възпроизвеждане на многофигурална композиция с техника живопис в централното фоайе на Икономически университет Варна" съгласно техническа спецификация.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена04.02.2023 21:26:440.00
00001-2014-0004 Икономически университет - ВарнаСТРОИТЕЛСТВО с предмет: "Ремонт и преустройство на заготвителен блок, зали за хранене, кабинети в сутерен на западно крило в историческа част и санитарни възли на етаж 3 в Учебен блок -[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена19.05.2014 14:00:000.00
00001-2014-0003 Икономически университет - ВарнаСТРОИТЕЛСТВО с предмет:Реставрация и модернизация на фасади по спецификация, ремонт на входно фоайе и стълбищна клетка в Ректорат на територията на Учебен блок – 1 на Икономически у[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена15.05.2014 14:00:000.00
00001-2014-0002 Икономически университет - ВарнаДоставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна по Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност н[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурапрекратена29.04.2014 16:00:000.00
00001-2014-0001 Икономически университет - ВарнаЦялостна организация и логистично обезпечаване на четири събития, както следва: 1.логистично обезпечаване на едно четиридневно работно посещение в гр. Сибиу, Румъния за 15 участника; [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена24.02.2014 16:00:000.00
00003-2014-0003 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - БлагоевградОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за транспорт за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2015г., чрез периодични покупки – безоловен бен[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуразатворена03.11.2014 16:00:000.00
00003-2014-0002 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Благоевград„Доставка на лекарствени продукти , медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2015г. по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Доставк[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуразатворена27.10.2014 16:00:000.00
00003-2014-0001 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - БлагоевградДоставка на храна за дежурния персонал на филиалите на ЦСМП - Благоевград през 2014 г.-2015 г. в градовете: Благоевград, Сандански, Петрич, Кресна, Симитли, Разлог, Гоце Делчев,Банско, Якору[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена02.06.2014 16:00:000.00
00004-2014-0013 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенДоставка на нов специализиран автомобил за почистване на канали с оборудване: система за високо налягане, вакуумна помпа и система за рециклиране на използваната вода, при условията[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуразатворена04.08.2014 16:00:000.00
00004-2014-0012 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенДоставка на активна електрическа енергия ниско напрежение 380 V и средно напрежение 20 КV към балансираща група по свободни договорени цени като привилегирован потребител на обекти с [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена04.08.2014 16:00:000.00
00004-2014-0011 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенДоставка на активна електрическа енергия ниско напрежение 380 V за обекти на дружеството с измервателни уреди без дистанционно отчитане, на територията на област Плевен.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена04.02.2023 21:26:440.00
00004-2014-0010 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенИзвършване на последваща метрологична проверка за точност на водомери с клас на точност А, В и С с максимален разход от 3 до 500 м3/ч, описани в техническата спецификация от документация[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуразатворена23.07.2014 16:00:000.00
00004-2014-0009 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенПълно описание: Доставка на резервни части за водомери за студена вода, по видове водомери, както следва 1. Водомери 5 м3/ч, мокър стрелкови брояч. 2. Водомери 5 м3/ч, комбиниран брояч. 3. Во[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена02.07.2014 16:00:000.00
00004-2014-0008 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенПълно описание: Доставка на фабрично нови товарни автомобили с висока проходимост тип "Пикап" с двойна кабина и отделно товарно пространство, отговарящи на техническата спецификаци[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена18.06.2014 16:00:000.00
00004-2014-0007 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенПълно опикание: Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор), отговарящ на стандарт БДС EN 901:2007, със съдържание на активен хлор минимум 90 грама на 1 литър, съдържание на натриева осно[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена10.06.2014 16:00:000.00
00004-2014-0006 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенВъзстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии в експлоатационните райони на Възложителя. В обхвата на обществената поръчка се включват абсолютно в[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена13.05.2014 16:00:000.00
00004-2014-0005 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенПълно описание: Доставка на баластра от речен произход. Балстрата ще се използва за обратно засипване на изкопи в улични платна след отстранени В и К аварии. Доставките ще се извършв[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедураЧастично възложена и частично прекратена29.04.2014 16:00:000.00
00004-2014-0004 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенПълно описание: Доставка на HDPE тръби EN 12201-2 и фасонни части EN 12201-3, по групи, както следва: 1. HDPE тръби PE 100 на рулон L = 100м, PN 10Mpa, от ф25 до ф90mm. 2. HDPE тръби PE 100 на пръти L = 12м, PN 10Mpa от ф90 до ф500mm и [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена23.04.2014 16:00:000.00
00004-2014-0003 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенПълно описание: Покупка от бензиностанции на бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за транспортните средства и механизация на Възложителя с местодомуване в: 1.Плевен - "Автоб[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена02.04.2014 16:00:000.00
00004-2014-0002 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенПълно описание: Извършване на мониторинг на качествата на питейната вода - анализ по химични и радиологични показатели. Начин на образуване на цената - в лева без ДДС, франко лаборато[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена26.03.2014 16:00:000.00
00004-2014-0001 Водоснабдяване и канализация EООД - ПлевенПълно описание: Доставка на аварийни скоби с размери ф 1/2" - 530мм, отговарящи на техническите спецификации от документацията за участие. Доставките ще се извършват с транспорт на Доста[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена24.02.2014 16:00:000.00
00005-2014-0001 Агенция по обществени поръчки /АОП/Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментна поддръжка на специализирания софтуер на АОП (Редактор на форми, Регистър на обществените поръчки, Модул за публичн[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуразатворена19.03.2014 17:00:000.00
00007-2014-0004 Община МездраПредмет на поръчката е „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена изостанал[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена23.06.2014 16:00:000.00
00007-2014-0003 Община МездраПредмет на поръчката е „Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Мездра” включващ извършване на строителни и монтажни работи (СМР), за подмяна н[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуравъзложена19.05.2014 16:00:000.00