id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000390377771371/05.01.2015СОУ „Васил Левски” с ПП, гр. Ветово във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще проведе публична покана за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за ученици от СОУ „Васил Левски” с ПП, гр. Ветово”. Храненето ще се извършва в два периода: от сключване на договор с избрания за изпълнител участник до 31.03.2015 г. – период зима и от 01.04.2015 г. до 15.06.2015 г. – период пролет. В училището на ден средно се хранят 244 ученици. Максималната единична цена за обедно меню е 1,67 лв. (един лев и шестдесет и седем стотинки) без ДДС. Храната ще се доставя по зададени от Възложителя менюта-спецификации, които са подробно заложени в Техническата спецификация към настоящата публична покана. Прогнозните периоди за доставка са 44 дни от сключване на договор с избрания за изпълнител участник до 31.03.2015 г. и 41 дни от 01.04.2015 г. до 15.06.2015 г. в рамките на учебната година като учениците ще се хранят пет дни в седмицата и менютата-спецификации са за 10 хранодни. Изпълнителят се задължава да спазва реда и на всеки 10 хранодни да повтаря менюто в рамките на съответния период – зима или пролет. Броят на обедните хранения в изпълнение на поръчката зависят изцяло от нуждите на училището и от посещаемостта на учениците в съответния ден. Възложителят си запазва правото да поръча повече или по-малко обяди от прогнозното количество, в зависимост от присъстващите ученици.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 55524000 2015-01-05 15:34:092015-01-15 10:00:002015-01-05 15:34:3234635.80
0000120140002Е-31-00-063922/26.11.2014 г.635135С Постановление №308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на учениците и децата от подготвителна група и от I до IV клас на СОУ „Васил Левски” с ПП, гр.Ветово е предоставено право да проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на закуски за деца от подготвителна група и учениците от първи до четвърти клас на СОУ „Васил Левски” С ПП, гр. Ветово”. В училището на ден средно закусват 216 ученици и деца. Максималната единична цена за закуска е 0,50 лв. без ДДС. Закуските ще се доставят по зададени от Възложителя менюта-спецификации, които са подробно заложени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Периодът за доставка е 156 дни за 2015г. в рамките на учебната година като децата ще се хранят всеки ден от седмицата и менютата-спецификации са за 4 седмици с по 5 дни за доставка. Изпълнителят се задължава да спазва реда и на всеки 4 седмици да повтаря менюто. Броят на закуските в изпълнение на поръчката зависят изцяло от нуждите на училището и от посещаемостта на учениците и децата в съответния ден. Възложителят си запазва правото да поръча повече или по-малко закуски от прогнозното количество, в зависимост от присъстващите ученици и деца.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 55521200, 55523100 2014-11-26 16:53:022015-01-05 17:00:002014-11-26 16:53:1216.00