гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Изготвяне на идейна разработка на проект за обект: „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“
Описание: Изготвяне на идейна разработка на проект за обект: „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003100012019-04-08 13:42:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № РСТ19-РД93-2/ 04.04.2019г.2019-04-08 13:43:51
000012019003100022019-04-08 13:42:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за конкурс за проект2019-04-08 13:43:52
000012019003100082019-04-09 09:16:04документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-04-09 10:37:24
000012019003100092019-04-09 09:16:04документация за участие в процедуритеГеодезическо заснемане2019-04-09 10:37:29
000012019003100102019-04-09 09:16:04документация за участие в процедуритеОбяснителна записка2019-04-09 10:37:34
000012019003100112019-04-09 09:16:04документация за участие в процедуритеИзвадка от цифров модел на техническа инфраструктура2019-04-09 10:37:37
000012019003100122019-04-09 09:16:04документация за участие в процедуритеСкица2019-04-09 10:37:40
000012019003100132019-04-09 10:37:13документация за участие в процедуритеЕЕДОП2019-04-09 10:37:42
000012019003100142019-04-17 13:45:35разясненията по документациите за участиеРазяснения по условията на процедурата2019-04-17 13:46:18
000012019003100152019-04-19 14:15:59ДРУГООбява за поименния състав на лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове. Обява за поименния състав на лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове. 2019-04-19 14:16:20
000012019003100162019-05-02 10:22:45ДРУГООбявява за окончателния състав на жури и резервни членове.Обява2019-05-02 10:23:06
000012019003100172019-05-07 14:02:12ДРУГОЗаповед за назначаване на журиЗаповед за назначаване на жури2019-05-07 14:02:43
000012019003100182019-05-22 15:59:18ДРУГОНа основание чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Ви уведомяваме, че резултатите от оценяването и класирането на конкурсните проекти в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открит конкурс за проект по реда на чл. 80, във връзка с чл. 18, ал. 1, т.11 и ал. 8 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на идейна разработка на проект за обект „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“, ще бъдат обявени на 28.05.2019г. от 14:30 часа в сградата на районната администрация: гр. София, ж.к. „Студентски град“ бл. 5, ет. 1, заседателна зала. На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Съобщение по чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП2019-05-22 15:59:57
000012019003100192019-06-13 13:30:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ19-РД92-4/ 22.05.2019г. 2019-06-13 13:31:30
000012019003100202019-06-13 13:30:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ19-РД92-6/ 10.06.2019г2019-06-13 13:31:36
000012019003100212019-06-13 13:30:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад № РСТ19-РД92-7/ 10.06.2019г. 2019-06-13 13:31:39
000012019003100222019-06-13 13:30:29решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № РСТ19-РД93-4/ 13.06.2019г. за класиране на участниците в конкурс за проект и за присъждане на награди. 2019-06-13 13:31:43
000012019003100232019-07-04 17:25:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РСТ19-ДГ55-4/ 27.06.2019г.2019-07-04 17:26:34
000012019003100242019-07-04 17:25:48ДРУГОРезултати от конкурс за проектРезултати от конкурс за проект2019-07-04 17:26:39