Дирекция за Национален Строителен контрол

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201800252018-2Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК " с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСКПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена69900.0050313100, 50313200, 50321000, 50322000 2018-06-13 15:32:482018-06-28 17:30:002018-06-21 15:34:3669900.00
0000120180003Организиране и провеждане на следните обучения: По Дейност 1 от проекта: за до 373 служители на ДНСК, на модулите, посочени по-долу: - Съдебна практика на Административните съдилища и на Върховния административен съд на Република България по Индивидуалните административни актове,издавани и контролирани от органите на ДНСК; - Прилагане на Наредба №1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството; По Дейност 2 от проекта: за до 373 служители на ДНСК, като бъдат застъпени следните модули: - Извършване на служебна проверка по чл.156, ал.2 от ЗУТ; - Прилагане на разпоредбата на чл.216, ал.2 от ЗУТ; - Съставяне на констативен акт (КА) и издаване на заповед за спиране на строителството по реда на 224, ал.2 от ЗУТ; - Съставяне на КА и издаване на заповед за премахване на строежите по реда на чл.225, ал.3 от ЗУТ; - Определяне категориите на строежите по реда на чл.137, ал.1 от ЗУТ.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена98506.6780510000BG4112018-10-01 11:51:542018-10-23 17:30:002018-10-01 15:07:4898506.67
0000120180025„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК " с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69900.0050313100, 50313200, 50321000, 50322000 2018-10-10 16:43:322018-10-19 17:30:002018-10-10 16:55:400.00
00001201800252018-4„Извънгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили но ДНСК“ с четири обособени позиции, според марката на автомобила, както следва:1.1. Обособена позиция 1 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Рено"“;1.2. Обособена позиция 2 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Волво"“;1.3. Обособена позиция 3 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Шкода"“;1.4. Обособена позиция 4 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Форд"“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена60500.0050112000 2018-10-19 16:09:102018-10-29 17:30:002018-10-19 16:23:550.00
00001201900382018-5„Закупуване на сървъри, UPS, копирни машини, компютърни конфигурации и скенери“ с пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Закупуване на 2 броя сървъри за изграждане на резервен център“, Обособена позиция 2 с предмет „Закупуване на 1 брой UPS за изграждане на резервен център“, Обособена позиция 3 с предмет „Закупуване на 10 броя копирни машини“, Обособена позиция 4 с предмет „Закупуване на 80 броя компютърни конфигурации“ Обособена позиция 5 с предмет „Закупуване на 34 броя скенери с автоматично двустранно цветно сканиране, с автоматично подаване на оригинали“. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция 5 е възложена по реда валиден за индивидуалната ѝ стойност, а именно директно. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниевъзложена130000.0030230000 2018-10-24 12:50:462018-11-15 17:30:002018-10-24 18:12:43130000.00
00001201900382018-6Закупуване на четири броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0034110000BG4112018-11-09 10:16:352018-11-19 17:30:002018-11-09 14:11:1870000.00
00001201900382019-1„Закупуване на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, шредери и външен твърд диск“. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническите спецификации, които са неразделна част от настоящата документация. Възложителят разделя поръчката на 4 (четири) обособени позиции, като всеки участник може да участва за една, повече или всички обособени позиции, описани в Техническата спецификация. Обособени позиции: Обособена позиция 1 с предмет „Закупуване на 3 броя компютърни конфигурации“, Обособена позиция 2 с предмет „Закупуване на 3 броя мултифункционални устройства“, Обособена позиция 3 с предмет „Закупуване на 3 броя шредери“, Обособена позиция 4 с предмет „Закупуване на 3 броя външен твърд диск“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниевъзложена12150.0030000000BG2019-01-08 16:20:542019-01-21 17:30:002019-01-11 16:09:1912150.00
000012019003690909302019-5Закупуване на един брой асансьор за сградата на ДНСК, находяща се в гр. София, ул. Алабин № 35ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена69990.0045313100BG4112019-07-23 17:55:482019-08-16 17:30:002019-07-23 18:09:0769990.00
00001201900389252822019-6Строително монтажните работи, които ще се извършат са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя (КСС), която е неразделна част от документацията на обществената поръчка.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена242000.0045000000BG4112019-07-29 13:07:472019-08-20 17:30:002019-07-30 18:07:30242000.00
00001201900399252802019-7Поръчката има за цел да осигури доставката на 10 (десет) броя нови и неупотребявани леки автомобили за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол, съгласно изисквания, които са отразени в Техническата спецификация.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниевъзложена200000.0034110000BG2019-07-29 13:19:442019-08-20 17:30:002019-07-30 17:37:21200000.00