Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВИзбор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на лазарно многофункционално устройство за нуждите на РЗИ - ПловдивПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключенаBG42112.12.2019 17:00:004167.00
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВИзбор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на непрекъсваема система за захранване на оборудване на територията на административната сград[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключенаBG42112.12.2019 17:00:001800.00
00307-2019-004216.00-211/11.12.2019г.Община КозлодуйУпражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиприключена71521000BG31315.01.2020 17:00:0017990.00
2019/S 240-5883192019/S 240-588319Община Никола Козлево"Текущ ремонт на Заседателна зала № 2 в сградата на ОбА с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, обл. Шумен"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45200000BG33327.08.2019 00:00:001402.00
2019/S 240-5883142019/S 240-588314Община Никола Козлево"Ремонт здравен кабинет ОУ с. Пет могили, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45214200BG33311.11.2019 00:00:002244.86
2019/S 240-5882802019/S 240-588280Община Никола Козлево"Ремонт на обществена тоалетна Общински пазар с. Пет могили, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45232460BG33311.11.2019 00:00:005527.01
2019/S 240-5882692019/S 240-588269Община Никола Козлево"Основен ремонт на вътрешни тоалетни, физ. салон и ограда към ОУ "Христо Ботев" - с. Вълнари, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45212290BG33308.07.2019 00:00:00202751.08
00182-2019-001100182-2019-0011ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2021 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложенаBG333163291.00
2019/S 240-5882432019/S 240-588243Община Никола Козлево"Текущ ремонт на бетонова площадка пред чешма с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45262370BG33317.10.2019 00:00:003902.61
948857РД 05-840/11.12.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6.495.4 в РПЦ – Харманли“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоприключена45000000BG42210.01.2020 17:00:00275000.00
2019/S 238-5828442019/S 238-582844Община Никола Козлево"Текущ ремонт на мост и направа на подпорна стена в с. Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45221110BG33317.10.2019 00:00:003204.14
2019/S 238-5828372019/S 238-582837Община Никола Козлево"Ремонт на обществена тоалетна с. Църквица, община Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставкивъзложена45232460BG33308.11.2019 00:00:008894.16
2019/S 238-5828292019/S 238-582829Община Никола КозлевоСМР на обект "Рехабилитация и ремонт на стадион с. Вълнари"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45212200BG33302.05.2019 00:00:00200304.63
00349-2019-00192019-0019Българско национално радиоДоставка на електрическа енергия за нуждите на РРС Варна на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворена09310000-5BG33150000.00
Омбудсман на Република България„Изработване и доставка на печатни рекламно-информационни материали“ Поръчката е част от осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни, информация и комуника[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена22462000-6BG41119.12.2019 17:30:009440.00
00307-2019-004116.00-206/05.12.2019г.Община Козлодуй„Проектиране на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Бутан”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугивъзложена71240000BG31327.12.2019 17:00:008420.00
Т-91-00-62Министерство на туризмаВътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пъту[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена34000000BG41127.12.2019 23:59:00250000.00
909502080-169/03.12.2019Омбудсман на Република България„Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-001 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудс[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена92111200BG41113.12.2019 17:30:0021600.00
806503УС-1486/4/02.12.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на ДАБ при МС“ Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена39100000BG41112.12.2019 17:00:0022500.00
909497109-2019ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45236110BG33320.12.2019 16:30:0084422.52
950758РД 05-909/20.12.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзвършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на Държавна агенция за бежанците при МС в гр. София, териториалните поделения на Агенцията и прилежащите им площиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиприключена90921000BG41116.01.2020 17:00:00266721.96
90949012019-04Народен театър "Иван Вазов"Доставка на един брой фабрично нов товарен микробус с 2+1 места за нуждите на Народен театър "Иван Вазов"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена34114400BG41109.12.2019 17:00:0066900.00
90949659094965Община Никола Козлево"Управление и мониторинг за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена79400000BG33320.12.2019 16:30:0010975.00
909483Обява-15-00/288/27.11.2019г.Община Белене„Предоставяне на услуги по проектиране и осъществяване на авторски надзор(само по обособена позиция №2 и 3) по време на изпълнение на строителството, на обекти – военни паметници, н[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена71320000, 71312000, 79121000BG31412.12.2019 17:00:0017050.00
92-00-43892-00-438Община Никола Козлево„Авторски надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ана Маринова, с. Хърсово, общ. Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена71312000BG33310.12.2019 17:00:001859.00