1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012014000200661-2014-0012ЗОП-150075-10.12.2014г.„Доставка и успешно пускане в работен режим на автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в община Белене, микроскопи, хардуерно и софтуерно и друго оборудване“, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт — Белене“, референтен № 2 (4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007—2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2, по обособени позиции.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 30213100, 48000000, 30232130, 38344000, 38127000, 38128000,BG3142014-12-10 18:07:14 2014-12-10 18:08:55328660.00
000012014000300661-2014-0019ЗОП-1500177-16.12.2014г.Доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо качество на звук и картина - 1 бр., за нуждите на Община Белене във връзка с изпълнение на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” реф.№ 2(4i)-2.2-14 MIS ETC code 359, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 32232000, 32000000BG3142014-12-16 15:45:55 2014-12-16 15:54:4229999.00
000012015000400661-2014-0008ЗОП-15001-05.01.2015г.Строителен надзор по 2 обособени позиции, по проект: „Подобряване на жизнената среда в община Белене" – ремонт на улици и „Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба”, с финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 71520000BG3142015-01-05 14:16:50 2015-01-05 17:15:1914750.00
000012015000600661-2014-0007ЗОП-1500/11/-12.01.2015г.Предмет на настоящата обществена поръчка е „Подобряване на жизнената среда в Община Белене – ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с. Деков, „Пирин” с. Петокладенци, „Васил Коларов” с. Татари, „Васил Левски” гр. Белене; Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в гр. Белене и преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба – гр. Белене”, със следните обособени позиции: 1.1. Обособена позиция № 1: „Ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с. Деков, „Пирин” с. Петокладенци”; 1.2. Обособена позиция № 2: „Ремонт на улица „Васил Коларов” с. Татари”; 1.3. Обособена позиция № 3: „Ремонт на ул. „Васил Левски” гр. Белене, реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в стр. квартал 72, гр. Белене”; 1.4. Обособена позиция № 4: „Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в стр. квартали 163, 164 и 167 в гр. Белене”; 1.5. Обособена позиция № 5: „Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба – гр. Белене”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000BG3142015-01-12 10:19:58 2015-01-13 16:08:571006302.00
000012015000700661-2014-0010ЗОП-1500/12/-12.01.2015г.Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба”, в следните части: a. Част Архитектура b. Част Конструкции c. Част ВиК d. Част Ел e. Част ОВК f. Част ПБЗОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена 71312000, 79121000, 71248000BG3142015-01-12 16:00:08 2015-01-13 16:13:452083.33
000012015000800661-2014-0011ЗОП-1500/13/-13.01.2015г.„Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Подобряване на жизнената среда в община Белене – ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с. Деков, „Пирин” с. Петокладенци, „Васил Коларов” с. Татари”, в следните части: a. Част Геодезия b. Част Пътна.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена 71312000, 79121000, 71248000BG3142015-01-13 09:28:46 2015-01-13 16:13:1512000.00
000012015000900661-2015-0001ЗОП-1500/14/16.01.2015г.Зареждане с горива /Дизелово гориво, Бензин А 95Н, Бензин А 96, Бензин А 98Н/ на служебните автомобили на Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена205833.0009130000BG3142015-01-16 09:13:31 2015-01-16 15:03:19202303.00
000012015001200661-2013-0007ЗОП-1500/238/02.12.2013г. Извършване на одит в рамките на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата мрежа на град Белене, финансиран съгласно договор № DIR51011116-C057/29.11.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79212000BG3142015-02-16 14:29:07 2015-02-16 14:56:4528888.88
000012015001300661-2014-0003ЗОП-1500/61/11.04.2014г.Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена 71312000, 79121000, 71248000BG3142015-02-16 17:39:46 2015-02-16 17:48:5094000.00
000012015001400661-2011-0002ЗОП-1500/34/24.02.2015г.Зареждане с горива на автомобилите на Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащанеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 09130000BG3142015-02-24 09:27:05 2015-02-24 16:39:03303402.00
000012015001700661-2011-0003ЗОП-1500/50/19.03.2015г.Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене по следните обособени позиции: 1. Хлебни изделия и производни; 2. Мляко и млечни продукти; 3. Месо и месни продукти, риба, яйца; 4. Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни, кореноплоди ; 5. Консерви, сухи бобени и зърнени храни; 6. Различни хранителни продукти.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15000000, 15800000BG3142015-03-19 09:57:39 2015-03-19 16:00:49499324.00
000012015001800661-2012-0001ЗОП-1500/51/19.03.2015г.Периодични доставки на мляко и млечни продукти по предварителни заявки за звената на бюджетна издръжка на територията на Община БеленеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15000000, 15800000BG3142015-03-19 10:38:05 2015-03-19 15:36:5591901.67
000012015001900661-2013-0015ЗОП-15-00-221/24.03.2015г.Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка и спецификация за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене за срок от 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора, по следните обособени позиции: 1. Хлебни изделия и производни; 6. Различни хранителни продукти. Място за изпълнение на поръчката: Община Белене Гр. Белене - Домашен Социален Патронаж, ОДЗ "Мечта", ОДЗ "Бодра смяна", ОДЗ "Знаме на мира", ОУ "Васил Левски", СОУ "Димчо Дебелянов"; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15000000, 15800000BG3142015-03-24 10:23:06 2015-03-24 14:44:42564626.00
000012015002100661-2013-000915-00/145/07.04.2015г.„Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000,45232400,45232410,45231300,45332000,45332200,45332300BG3142015-04-07 17:27:15 2015-04-07 17:49:1623582896.30
000012015002200661-2014-0018ЗОП-1500/85/29.04.2015г.Дейностите, предмет на обществената поръчка са: 1. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства, кв. 15 от от658е - от659е - от660е - от661е - от 662е - от 663е до от664е, гр.Белене; 2. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства, кв. 42 от от677е - от678е - от679е - от680е - от681е - от682е до от 684е, гр.Белене; 3. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства, кв. 163 от716а-е - от716б-е - от716в-е, гр.Белене; 4. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства, кв. 164 от от761е до от762е, гр.Белене; 5. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства, кв. 43 от от763е - от764е - от765е до от766е, гр.Белене; 6. Основен ремонт на улица „Александър Стамболийски” град Белене; 7. Основен ремонт на улица „Васил Левски” с. Бяла вода; 8. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства на улица „Люлин” от ок.767е- ок.760е, гр.Белене; 9. Основен ремонт на улица „Странджа” с. Деков;ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000BG3142015-04-29 18:30:36 2015-04-30 10:32:441577575.30
000012015002400661-2014-0006ЗОП-1500/32/05.05.2015г.„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари” по 2 обособени позиции: Об. позиция № 1: „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”; Об. позиция № 2: „Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”;ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000BG3142015-05-05 16:49:50 2015-05-05 16:59:204478111.99
000012015002800661-2013-0017ЗОП-1500/70/10.06.2015г.Консултант\-и съгласно разпоредбата на ЗУТ (чл.168 ал.2 от ЗУТ), за изготвяне на оценка за съответствие (само за об. поз.1 и само в приложим случай), и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с две обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 71521000, 71312000, 71541000, 71248000BG3142015-06-10 17:28:54 2015-06-10 17:44:40946938.95
000012015002900661-2013-0016ЗОП-1500/249/15.06.2015г.Доставка на 200 000 литра дизел за отопление 10 ppm E5, шифър по ЕКП:02144400045, (газьол за отопление) маркиран червен за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене. Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните обекти - административна сграда на Община Белене, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Бодра смяна”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОУ “Васил Левски” и СОУ “Димчо Дебелянов ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09134200BG3142015-06-15 09:18:10 2015-06-15 09:51:13326000.00
000012015003500661-2013-0006ЗОП-15-00/144/17.07.2015г.Външна техническа помощ за подпомагане на Звеното за изпълнение (ЗИП) на проект: „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. БеленеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 71541000BG3142015-07-17 11:28:36 2015-07-17 11:32:27250000.00
000012015004400661-2013-0016ЗОП-15-00/233/16.09.2015г.Доставка на 200 000 литра дизел за отопление 10 ppm E5, шифър по ЕКП:02144400045, (газьол за отопление) маркиран червен за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене. Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните обекти - административна сграда на Община Белене, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Бодра смяна”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОУ “Васил Левски” и СОУ “Димчо Дебелянов”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена 09134200BG3142015-09-16 16:26:38 2015-09-16 16:48:22326000.00
000012017006400661-2017-0001ЗОП-15-00/07/20.01.2017г.Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки прекратена306720.0009135100BG3142017-01-20 11:53:25 2017-01-20 17:01:170.00
000012017006500661-2017-0002ЗОП-15-00/11/25.01.2017г.Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки приключена106250.0009132100, 09134200BG3142017-01-24 11:22:56 2017-01-25 18:14:0874090.00
000012017006600661-2017-0003ЗОП-15-00/25/09.02.2017г.Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки приключена170000.0009134200BG3142017-02-09 10:23:39 2017-02-09 14:32:26167400.00
000012018007900661-2018-0001ЗОП-15-00/12/19.01.2018г.Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5 или еквивалент), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки приключена140000.0009134200BG3142018-01-19 09:49:01 2018-01-19 16:48:30137000.00
000012018008000661-2018-0002ЗОП-15-00/13/19.01.2018г.Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки приключена95700.0009132100, 09134200BG3142018-01-19 09:59:40 2018-01-19 16:48:3977980.00