1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120170079907011615-00/162/07.11.2017г.Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2017/2018 г., на общинска пътна мрежа в община Белени и улици в гр.Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявазатворена69999.0090620000, 45233141BG3142017-11-07 13:28:432017-11-20 17:00:002017-11-08 13:16:5069999.00
0000120170078906960415-00/154/24.10.2017г.Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и областната схема от квотата на Община Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявазатворена 60100000, 60112000BG3142017-10-24 15:27:492017-11-06 17:00:002017-10-24 17:20:1550781.50
0000120170078906855515-00/141/21.09.2017г.Доставки на канцеларски материали, принтерна хартия и на консумативи за офис техника за нуждите на Общинска администрация – гр. Белене и съответни звена за управление на проекти към нея, по две обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена69999.0030192000BG3142017-09-21 11:25:292017-09-29 17:00:002017-09-21 16:43:5369999.00
0000120170076906526115-00/101/14.06.2017г.Изкърпване на улици 2017г. в гр.Белене и в селата в община Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена39277.9045233120, 45233141BG3142017-06-14 12:06:152017-07-03 17:00:002017-06-14 16:51:3139277.90
000012017007800661-2017-0004ЗОП-15-00/99/09.06.2017г.Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обновяване на жилищен блок №4/51 – блок „Централ“ – вх.A, вх.Б, вх.В, вх.Г,вх.Д, вх.Е и вх.Ж, в гр.Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена1059120.0045000000,45200000,71312000,71315000,79121000,71248000BG3142017-06-09 13:34:302017-07-07 17:00:002017-06-09 22:01:201044604.92
0000120170070906318015-00/68/07.04.2017г."Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2017 г. на територията на община Белене”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69999.9990670000, 90922000BG3142017-04-07 17:14:482017-04-21 17:00:002017-04-07 18:41:1269999.99
000012017006600661-2017-0003ЗОП-15-00/25/09.02.2017г.Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки възложена170000.0009134200BG3142017-02-09 10:23:39 2017-02-09 14:32:26167400.00
000012017006500661-2017-0002ЗОП-15-00/11/25.01.2017г.Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки възложена106250.0009132100, 09134200BG3142017-01-24 11:22:56 2017-01-25 18:14:0874090.00
000012017006400661-2017-0001ЗОП-15-00/07/20.01.2017г.Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки прекратена306720.0009135100BG3142017-01-20 11:53:25 2017-01-20 17:01:170.00
000012017007000661-2016-0006ЗОП 15-00/145/03.11.2016г.Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване на жилищен блок №4/43 –вх.Б, вх.В, вх.Г и вх.Д, в гр.Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена620760.0045000000, 71500000, 71300000, 71315000, 79121000, 71248000BG3142016-11-03 10:12:242016-12-02 17:00:002016-11-03 21:51:32620760.00
0000120160064905804015-00/142/31.10.2016г."Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2016/2017г. на общинска пътна мрежа в община Белене и улици в гр.Белене” по 5 обособени позиции.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69999.9990620000BG3142016-10-31 14:08:512016-11-11 17:00:002016-10-31 17:05:2069999.99
0000120160064905767715-00/138/20.10.2016г.Основен ремонт на път РVN 1001/ІІ-52, Ореш-Деков/ - Татари - Петокладенци - в границите на населените местаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена19702.9945233120BG3142016-10-20 11:15:272016-11-07 17:00:002016-10-20 17:00:2619702.99
0000120160061905632215-00/111/09.09.2016г. "Основен ремонт на общински пътища в Община Белене", разделена на следните 4 обособени позиции: 1. Път PVN 1005/ІІІ-5202/ Белене - АЕЦ Белене; 2. Път РVN 2002 /ІІ-52, Ореш -Деков,/Кулина вода/; 3. Път PVN 1003 /ІІІ-5202, Деков -Белене/- ХТК Белене; 4. Път РVN 1001/ІІ-52, Ореш-Деков/ - Татари - Петокладенци.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена107829.8245233120BG3142016-09-09 08:29:102016-09-29 17:00:002016-09-09 11:36:57107829.82
000012016005400661-2016-0005ЗОП-15-00/92/01.08.2016г.“Консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” - Обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „България“, находяща се в гр. Белене“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена39000.0079400000BG3142016-08-01 14:42:492016-09-07 17:00:002016-08-03 11:54:0239000.00
000012016005300661-2016-0004ЗОП-15-00/61/14.04.2016г.“Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги във връзка с подготовка на тръжни документи за обществени поръчки по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79400000, 79421200, 71541000BG3142016-04-14 09:37:572016-05-12 17:00:002016-04-14 20:19:32250000.00
000012016005200661-2016-0003ЗОП-15-00/59/14.04.2016г.„Изработване на инвестиционни проекти за рехабилитация на общински пътища на територията на община Белене и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, както следва: 1. Обект: “Рехабилитация на общински път PVN1105/ІІІ – 5202,/ - Белене - АЕЦ Белене; 2. Обект:“Рехабилитация на общински път PVN2002/ІІ – 52, Деков - Бяла вода/ -Кулина вода“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 71000000, 71200000 - 0, 71220000 - 6, 71240000 - 2, 71312000, BG3142016-04-14 09:05:572016-05-12 17:00:002016-04-14 19:40:48380160.00
000012016005100661-2016-0002ЗОП-15-00/57/12.04.2016г.„Доставка на хранителни продукти, за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене” по 2 обособени позиции.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 15000000, 15800000, 15330000BG3142016-04-12 14:19:552016-05-25 17:00:002016-04-12 19:28:54181480.00
00001201600549051838ЗОП-ПП-15-00/50/29.03.2016г.Третиране на биотопи и площи срещу комари, кърлежи и бълхи през сезон 2016 г. на територията на община Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена65999.0090670000, 90922000BG3142016-03-28 15:35:102016-04-08 17:00:002016-03-29 16:46:2765999.00
000012016004900661-2016-0001ЗОП-15-00/17/22.01.2016г.Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - блок „4/43” и блок „4/51” в гр. Белене построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” по две обособени позиции.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 34144000, 34114300BG3142016-01-22 12:43:002016-03-02 17:00:002016-01-22 16:02:21144459.00
00001201600549049808ЗОП-ПП-15-00/16/22.01.2016г.Доставка, чрез покупка на 1 брой фабрично ново, неупотребявано специализирано превозно средство (минибус) за хора с увреждания за нуждите на Община Белене, снабдено с 8+1 места (категория М1), оборудвано с хидравлична метална платформа(или еквивалент) за качване на хора с инвалидни колички.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена53200.0034144000, 34114300BG3142016-01-22 09:37:482016-02-04 17:00:002016-01-22 15:07:1353200.00
000012015004700661-2015-0008ЗОП-15-00/222/16.12.2015г.Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на газьол за отопление, с шифър по ЕКП:02144400045, за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община БеленеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена 09000000, 09130000, 09135100BG3142015-12-16 16:01:462015-12-16 00:00:002015-12-16 18:25:500.00
00001201600549047827ЗОП-ПП-15-00/204/18.11.2015г,Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2015/2016 г., на общинска пътна мрежа и улици в с.Бяла вода, с.Кулина вода и гр.Белене, Община Белене” по 7 обособени позиции.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 90620000, 45233141BG3142015-11-18 09:54:332015-11-30 17:00:002015-11-18 16:26:0566000.00
000012015004500661-2014-0004ЗОП-15-00/19/05.10.2015г.Изпълнение на строителен надзор по проект „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 71520000BG3142015-10-05 16:27:132014-03-20 17:00:002015-10-05 17:03:0922550.00
000012015004400661-2013-0016ЗОП-15-00/233/16.09.2015г.Доставка на 200 000 литра дизел за отопление 10 ppm E5, шифър по ЕКП:02144400045, (газьол за отопление) маркиран червен за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене. Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните обекти - административна сграда на Община Белене, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Бодра смяна”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОУ “Васил Левски” и СОУ “Димчо Дебелянов”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена 09134200BG3142015-09-16 16:26:38 2015-09-16 16:48:22326000.00
000012015004300661-2013-0014ЗОП-1500/214/14.09.2015г.Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Белене, съгласно утвърдени маршрутни разписания, за срок от 60 /шестдесет/месеца по обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 60112000BG3142015-09-14 15:36:412013-12-03 17:00:002015-09-16 17:22:56168400.00