1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001202201649099646/12.06.2020Обява №15-00/177/12.06.2020 г.СМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена95690.9145212220, 45236100BG3142020-06-12 09:23:422020-06-29 17:00:002020-06-12 13:43:1794318.82
000012020016400661-2020-0012ЗОП-15-00/179/12.06.2020г.Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниво ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Белене в гр. Белене, присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за срок от 24 месецаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниепрекратена250000.0009310000BG3142020-06-01 13:14:282020-07-03 17:00:002020-06-15 09:56:21250000.00
000012023016400661-2020-0011ЗОП-15-00/175/12.06.2020г.Изработване на проект за Общ устройствен план(ОУПО) на община Белене, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост(ОС) на планаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена118875.0071410000BG3142020-05-14 14:57:412020-07-02 17:00:002020-06-12 11:14:50110600.00
000012021016400661-2020-0010ЗОП-15-00/144/08.05.2020г.Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2020г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена55367.0045000000BG3142020-05-03 19:14:302020-05-28 17:00:002020-05-08 14:09:2255367.00
000012020015900661-2020-0009ЗОП-15-00/136/22.04.2020г.Доставка на специализирана техника, машини, и оборудване за нуждите на Община Белене по 4 обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена749237.9442900000BG3142020-04-18 15:12:592020-06-01 17:00:002020-04-27 11:23:31861600.00
000012021016400661-2020-0008ЗОП-15-00/99 от 16.03.2020 г.Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за превенция и управление на кризисни ситуации - пожари, природни бедствия, аварии и наводнения.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена6845.0072320000BG3142020-03-16 08:54:072020-04-06 17:00:002020-03-16 16:14:035300.00
000012024016400661-2020-0007ЗОП-15-00/87 от 09.03.2020 г.Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари, кърлежи, бълхи, гризачи, както и растителна защита на дървета и храсти в обществени площи на територията на община Белене в периода 2020-2022гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена200000.0090670000BG3142020-03-07 19:05:292020-03-30 17:00:002020-03-09 15:38:44119121.83
000012024016400661-2020-0006ЗОП-15-00/76 от 28.02.2020 г.Доставка чрез покупка на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани специализирани съдове за твърди битови отпадъци за периода 2020г.-2023г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеприключена160000.0034928480BG3142020-02-28 15:09:092020-03-19 17:00:002020-02-28 16:13:3283038.00
000012020015500661-2020-0005ЗОП-15-00/62 от 17.02.2020 г.Доставка на специализирана техника, машини, и оборудване за нуждите на Община Белене по 3 обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки Частично възложена и частично прекратена730464.5942900000BG3142020-02-11 14:32:102020-03-11 17:00:002020-02-20 14:23:11730464.59
000012023016400661-2020-0004ЗОП-15-00/20 от 19.01.2019 г.Изпълнение на СМР за обект: Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене” по две обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена710996.3445000000, 45243000, 45236250BG3142020-01-19 13:29:542020-02-10 17:00:002020-01-21 21:53:05709550.59
000012023016400661-2020-0003ЗОП-15-00/14 от 15.01.2020 г.Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект „Изграждане на част Крайдунавски парк „Белене“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена14200.0071520000BG3142020-01-15 13:32:152020-02-04 17:00:002020-01-15 16:40:378000.00
000012023016400661-2020-0001ЗОП-15-00/09/12.01.2020г.Изпълнение на СМР по: „Реконструкция на улици в гр. Белене по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици "Милан Василев", "Петко Д. Петков", "Рила". Обособена позиция № 2 : „Реконструкция на ул."Фердинанд Дечев“ в участъка от о.т. 647 през о.т. 651, о.т. 635, о.т. 634, о.т. 633, о.т. 631 до о.т. 630, ул. „Фердинанд Дечев“ в участъка от проектна точка 33-а преди о.т. 632 до проектна точка 3 преди о.т. 647-е“ – гр. Белене, община Белене“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена1040792.5045000000, 45233252, 45233161BG3142020-01-09 14:07:042020-01-23 17:00:002020-01-13 16:12:361022477.20
00001202001629095744Обява-15-00/03/08.01.2020г.Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена95690.9145212220, 45236100BG3142020-01-04 18:35:122020-01-23 17:00:002020-01-08 17:46:1995690.91
000012019015000661-2019-0014ЗОП 15-00/316 от 20.12.2019г.„Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки приключена327000.0009132100, 09134200BG3142019-12-20 13:53:13 2019-12-20 16:00:37283647.96
000012019014900661-2019-0013ЗОП 15-00/315 от 20.12.2019г.Периодична доставка и закупуване чрез борсов посредник на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5 или еквивалент), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки приключена400000.0009134200BG3142019-12-20 11:48:59 2019-12-20 16:00:02633812.78
0000120200164909483Обява-15-00/288/27.11.2019г.„Предоставяне на услуги по проектиране и осъществяване на авторски надзор(само по обособена позиция №2 и 3) по време на изпълнение на строителството, на обекти – военни паметници, на улици, и на канализация и рехабилитация на водопровод в населени места в община Белене по три обособени позиции”.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена21780.0071320000, 71312000, 79121000BG3142019-11-27 08:52:552019-12-12 17:00:002019-11-27 10:08:5617050.00
000012023016400661-2020-0002ЗОП-15-00/11/12.01.2020г. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улици "Милан Василев", "Петко Д. Петков", "Рила" и на ул."Фердинанд Дечев“ в участъка от о.т. 647 през о.т. 651, о.т. 635, о.т. 634, о.т. 633, о.т. 631 до о.т. 630 – гр. Белене, община Белене“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена19975.8571520000BG3142019-11-04 17:31:102020-01-23 17:00:002019-11-22 19:54:1418500.85
00001202301649094284Обява-15-00/270/05.11.2019г.Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2019/2020г. на общинска пътна мрежа в община Белене и улици в гр.Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена69999.0090620000BG3142019-11-04 08:50:212019-11-19 17:00:002019-11-05 16:29:1569999.00
000012023016400661-2019-0012ЗОП-15-00/252 от 25.10.2019г. Обществен превоз на пътници по маршрутни линии от републиканската и областната транспортна схема от квотата на Община Белене по две обособени позиции.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена85167.5060112000BG3142019-10-25 10:29:472019-11-18 17:00:002019-10-25 14:39:1785167.50
000012019014400661-2019-0011ЗОП-15-00/233 от 04.10.2019г. Доставка на специализирана техника, машини, и оборудване за нуждите на Община Белене по 4 обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки Частично възложена и частично прекратена737964.5942900000BG3142019-09-26 08:19:192019-11-19 17:00:002019-10-09 10:48:41737964.59
000012020016400661-2019-0010ЗОП-15-00/131/04.07.2019г.“Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публично събитие(работна среща- обучителен семинар) за нуждите на Община Белене по проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договарянеприключена11400.0079951000-5, 79952000-2, BG3142019-07-02 16:12:342019-07-18 17:00:002019-07-04 17:15:4811127.40
000012023016400661-2019-0009ЗОП-15-00/126/27.06.2019г.СМР по „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община БеленеПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена1017276.1245232410BG3142019-06-27 14:42:382019-07-18 17:00:002019-06-27 16:17:42884235.00
000012024016400661-2019-0008ЗОП-15-00/119/14.06.2019г.Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на Община Белене по 4 обособени позиции.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена36000.0071520000BG3142019-06-13 13:54:192019-07-04 17:00:002019-06-14 16:13:3012820.00
000012020016100661-2019-0007ЗОП-15-00/94/30.04.2019г.„Текущ ремонт на улични настилки в гр. Белене”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена44950.0045000000BG3142019-04-30 14:59:362019-05-21 17:00:002019-04-30 19:01:2044950.00
000012020016400661-2019-0006ЗОП-15-00/92 от 30.04.2019г.„Изграждане на тротоари и междублокови пространства на територията на град Белене, по две обособени позиции“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена421387.0045233252BG3142019-04-30 13:47:562019-05-21 17:00:002019-04-30 17:51:03421244.32