1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012018010500661-2018-0009ЗОП-15-00/165 от 13.09.2018 г.Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Основен ремонт на част от улица „Осъм“, с. Петокладенци, община Белене”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена800.0071000000,71520000,71540000BG3142018-09-12 17:35:562018-10-05 17:00:002018-09-13 17:38:11800.00
000012018010300661-2018-0008ЗОП-15-00/141 от 08.08.2018 г.Инженеринг –проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на обект: „Основен ремонт на част от улица „Осъм”, с.Петокладенци, общ.Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство затворена43790.0045233252BG3142018-08-07 09:00:482018-09-13 17:00:002018-08-13 21:32:2343790.00
000012018010300661-2018-0006ЗОП-15-00/118 от 24.07.2018 г.„Изготвяне на технически паспорт, доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на сградата на СУ „Димчо Дебелянов” – гр.Белене“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договаряневъзложена25000.0071000000,71520000,71540000BG3142018-07-22 16:09:162018-07-27 17:00:002018-07-25 17:58:4222000.00
000012018010100661-2018-0007ЗОП-15-00/131 от 27.07.2018 г.Текущ ремонт на улични настилки в община Белене ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство затворена48156.6745233252BG3142018-07-20 09:43:072018-09-03 17:00:002018-07-30 16:08:2648156.67
000012018008800661-2018-0005ЗОП-15-00/97/26.06.2018 г.„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Ремонт на сградата на СУ "Димчо Дебелянов - гр. Белене“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство възложена1325000.0045200000,71248000,71312000,71315000,79121000BG3142018-06-26 17:31:382018-07-03 17:00:002018-06-27 15:56:271319000.00
00001201800939076760Обява-15-00/78/01.06.2018г.Kонсултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект на Община Белене по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена15000.0079400000, 79421200BG3142018-06-01 14:22:342018-06-14 17:00:002018-06-01 22:50:5314000.00
00001201800879075897Обява-15-00/72/10.05.2018г.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за обекти по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ и осъществяване на авторски надзор за обект: „Реконструкция на улица „Фердинанд Дечев” в участъка от о.т.647 през о.т.651, о.т.635, о.т.634, о.т.633, о.т.631 до о.т.632- гр.Белене,община Белене“; Обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ и осъществяване на авторски надзор за обект: „Реконструкция на улица „Рила” в участъка от от о.т.706 през о.т.449 до .т.476 в гр.Белене,община Белене“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена16870.0071320000, 71312000, 79121000, 71248000BG3142018-05-09 15:08:292018-05-21 17:00:002018-05-10 19:49:2516870.00
000012018008600661-2018-0004ЗОП-15-00/64/19.04.2018г.Строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти: „Рехабилитация на общински път PVN 1005, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ „Белене” и „Рехабилитация на общински път PVN 2002 (ІІ-52,Деков–Бяла вода)–Кулина водаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниезатворена100941.6871520000BG3142018-04-18 08:46:262018-05-14 17:00:002018-04-19 18:32:13100941.68
00001201800869074595Обява-15-00/58/03.04.2018г.Услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2018 г. на територията на община Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69999.9990670000BG3142018-04-03 16:57:262018-04-16 17:00:002018-04-03 23:22:0269999.99
000012018008200661-2018-0003ЗОП-15-00/54/30.03.2018г.СМР на обекти „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене – АЕЦ Белене, Деков – Кулина вода" по 2 обособени позиции.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство затворена5299438.1145233120BG3142018-03-30 08:53:002018-05-28 17:00:002018-04-02 17:48:535299438.11
00001201800849073128Обява-15-00/36/20.02.2018г.Доставка чрез покупка на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани специализирани съдове за битови отпадъци тип „Бобър” и тип „Класически кръгли метални кофи” за нуждите на община Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена32500.0034928480BG3142018-02-19 11:00:452018-03-06 17:00:002018-02-20 10:52:1629152.60
000012018008000661-2018-0002ЗОП-15-00/13/19.01.2018г.Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки възложена95700.0009132100, 09134200BG3142018-01-19 09:59:40 2018-01-19 16:48:3977980.00
000012018007900661-2018-0001ЗОП-15-00/12/19.01.2018г.Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5 или еквивалент), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки възложена140000.0009134200BG3142018-01-19 09:49:01 2018-01-19 16:48:30137000.00
0000120170079907011615-00/162/07.11.2017г.Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2017/2018 г., на общинска пътна мрежа в община Белени и улици в гр.Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69999.0090620000, 45233141BG3142017-11-07 13:28:432017-11-20 17:00:002017-11-08 13:16:5069999.00
0000120170079906960415-00/154/24.10.2017г.Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и областната схема от квотата на Община Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена 60100000, 60112000BG3142017-10-24 15:27:492017-11-06 17:00:002017-10-24 17:20:1550781.50
0000120170078906855515-00/141/21.09.2017г.Доставки на канцеларски материали, принтерна хартия и на консумативи за офис техника за нуждите на Общинска администрация – гр. Белене и съответни звена за управление на проекти към нея, по две обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена69999.0030192000BG3142017-09-21 11:25:292017-09-29 17:00:002017-09-21 16:43:5369999.00
0000120180079906526115-00/101/14.06.2017г.Изкърпване на улици 2017г. в гр.Белене и в селата в община Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена39277.9045233120, 45233141BG3142017-06-14 12:06:152017-07-03 17:00:002017-06-14 16:51:3139277.90
000012018007900661-2017-0004ЗОП-15-00/99/09.06.2017г.Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обновяване на жилищен блок №4/51 – блок „Централ“ – вх.A, вх.Б, вх.В, вх.Г,вх.Д, вх.Е и вх.Ж, в гр.Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена1059120.0045000000,45200000,71312000,71315000,79121000,71248000BG3142017-06-09 13:34:302017-07-07 17:00:002017-06-09 22:01:201044604.92
0000120170070906318015-00/68/07.04.2017г."Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2017 г. на територията на община Белене”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69999.9990670000, 90922000BG3142017-04-07 17:14:482017-04-21 17:00:002017-04-07 18:41:1269999.99
000012017006600661-2017-0003ЗОП-15-00/25/09.02.2017г.Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки възложена170000.0009134200BG3142017-02-09 10:23:39 2017-02-09 14:32:26167400.00
000012017006500661-2017-0002ЗОП-15-00/11/25.01.2017г.Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки възложена106250.0009132100, 09134200BG3142017-01-24 11:22:56 2017-01-25 18:14:0874090.00
000012017006400661-2017-0001ЗОП-15-00/07/20.01.2017г.Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки прекратена306720.0009135100BG3142017-01-20 11:53:25 2017-01-20 17:01:170.00
000012018007900661-2016-0006ЗОП 15-00/145/03.11.2016г.Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване на жилищен блок №4/43 –вх.Б, вх.В, вх.Г и вх.Д, в гр.Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена620760.0045000000, 71500000, 71300000, 71315000, 79121000, 71248000BG3142016-11-03 10:12:242016-12-02 17:00:002016-11-03 21:51:32620760.00
0000120160064905804015-00/142/31.10.2016г."Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2016/2017г. на общинска пътна мрежа в община Белене и улици в гр.Белене” по 5 обособени позиции.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69999.9990620000BG3142016-10-31 14:08:512016-11-11 17:00:002016-10-31 17:05:2069999.99
0000120160064905767715-00/138/20.10.2016г.Основен ремонт на път РVN 1001/ІІ-52, Ореш-Деков/ - Татари - Петокладенци - в границите на населените местаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена19702.9945233120BG3142016-10-20 11:15:272016-11-07 17:00:002016-10-20 17:00:2619702.99