РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120210033Избор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на прожекционна система за нуждите на РЗИ - Пловдив, находяща се на адрес: град Пловдив,ул. „Перущица” № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена2084.00 BG4212019-12-12 13:08:012019-12-12 17:00:002019-12-12 13:15:142084.00
0000120200032Избор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на лазарно многофункционално устройство за нуждите на РЗИ - ПловдивПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена4167.00 BG4212019-12-12 12:57:532019-12-12 17:00:002019-12-12 13:05:184167.00
0000120210033Избор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на непрекъсваема система за захранване на оборудване на територията на административната сграда на РЗИ - Пловдив, находяща се на адрес: град Пловдив,ул. „Перущица” № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена1800.00 BG4212019-12-12 12:47:022019-12-12 17:00:002019-12-12 12:54:071800.00
0000120210033доставка на стоки по четири обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция – за доставка на 20 броя компютърни станции със технически параметри съгласно Приложение № 2 на обща стойност 27500лв. без ДДС, или 33000лева с ДДС при единична цена от 1650.00 лева с ДДС за РС; Втора обособена позиция - за доставка на 20бр. РС със технически параметри съгласно Приложение № 3 е 22000лв. без ДДС или 26400лв. с ДДС при единична цена от 1320.00 лева с ДДС за РС; Трета обособена позиция - за доставка на 2 броя NAS устройство ведно с комплект хард дискове към всеки с прогнозна стойност общо 4300 лева без ДДС, 5160.00 лева с ДДС при единична цена от 2150лв. без ДДС и 2580лв. с ДДС за всеки NAS Четвърта обособена позиция - за доставка на 1 брой защитна стена (FIREWALL) с прогнозна стойност 5000 лева без ДДС, 6000 лева с ДДС. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена58800.00 BG4212019-11-20 17:43:252019-12-02 17:00:002019-11-20 18:08:5858800.00
0000120190032Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво, съставляващи съответно дейности по т. 2.1.3. и т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата и обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на хемокулт – тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год., съответно съставляващи дейности по т. 2.1.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г.". ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена37734.20  2019-11-19 15:17:092019-11-19 17:00:002019-11-19 15:39:5037734.20
0000120190028Обособена позиция № 1 „Доставка на 40 броя компютърни конфигурации за нуждите на Регионална здравна инспекция Пловдив /РЗИ/"; Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой NAS устройство за нуждите на Регионална здравна инспекция Пловдив /РЗИ/"; ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена58800.00 BG4212019-11-12 12:13:402019-11-22 17:00:002019-11-12 12:20:3958800.00
0000120190029Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на маточната шийка, съставляващо съответно дейност по т. 2.2.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на полово активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист, съответно съставляващо дейност по т.2.2.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена19985.00 BG4212019-10-01 15:56:282019-10-17 10:00:002019-10-01 16:28:3419985.00
000012019002402434-2019-0001Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки приключена100000.00 BG4212019-09-19 14:40:15 2019-09-19 14:48:17100000.00
0000120190032Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво, съставляващи съответно дейности по т. 2.1.3., т. 2.2.3 и т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; обучение на полово активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист и обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на хемокулт – тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год., съответно съставляващи дейности по т. 2.1.1, т.2.2.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г., разпределени в три обособени позиции. Кратко описание: съгласно обособени позиции, а именно: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : извършването на услугата включва изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата, включващо: - Извършване на 650 бр. прегледа от специалист и при съмнение се провеждат диагностични методи за уточняване на диагнозата от екип специалисти – тимов подход и провеждане на обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : извършването на услугата включва изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на маточната шийка, включващо: - Извършване на 650 бр. прегледа от специалист и гинекологични изследвания с цитонамазка, като последната се оцветява по метода Папаниколау и провеждане на обучение на полово активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : извършването на услугата включва изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на дебелото и правото черво, включващо: - Извършване на 650 бр. прегледа от специалист с прилагане на хемокулт – тест съгласно т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и провеждане на обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на хемокулт – тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год. Забележка: Всеки участник може да участва по отделно за всяка от обособените позиции. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена62750.00 BG4212019-09-16 10:34:112019-09-26 17:00:002019-09-16 11:23:1462750.00
0000120200032ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотменена  BG4212019-09-13 16:05:002019-09-24 17:00:002019-09-13 16:36:410.00
000012019002202434-2018-0002„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниепрекратена100000.0009310000BG4212018-11-27 12:03:182018-12-18 17:00:002018-11-27 12:19:24100000.00
000012020003202434-2018-0001Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора; ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипряко договарянеприключена100000.00 BG4212018-10-15 17:15:03 2018-10-16 10:54:10100000.00
000012019002202434-2017-0002Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора; ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипряко договарянеприключена100000.00 BG4212017-11-14 15:16:01 2017-11-14 15:21:06100000.00
000012019003202434-2017-0001„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеприключена100000.00 BG4212017-09-21 13:16:402017-10-16 17:00:002017-09-21 14:01:27100000.00
0000120190022 Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена69999.00 BG4212016-11-07 14:16:432016-11-16 17:00:002016-11-07 14:39:4169999.00
000012016000672715802434-2016-0002Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ – Пловдив за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от - след завършване на процедурата за избор на доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, открита с Решение № 1/11.04.2016г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП под уникален 727085 и номер на преписка 02434-2016-0001, за обекти, собственост на РЗИ – Пловдив, а имено: - административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1 и административна сграда, находяща се в гр. Асеновград, ул. „Капитан Райчо“ № 13. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена 09310000 2016-04-12 11:38:09 2016-04-12 11:42:3923782.00
000012016000572708502434-2016-0001„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 09310000 2016-04-11 16:42:512016-06-10 17:00:002016-04-12 11:13:17120000.00